preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Koło Gospodyń "Aktywne Kobiety"

Koło Gospodyń Wiejskich „ Aktywne Kobiety” z Zagórza działa od 2014 roku, formalnie zostało wpisane do rejestru 8 października 2015 roku. ” Liczy obecnie 15 członkiń w przedziale wiekowym 16-38 lat, a przewodniczącą koła jest Edyta Adwent.
Głównym celem działalności koła jest promowanie zdrowego stylu życia, promowanie gminy Łączna oraz współpraca z innymi kołami i organizacjami dla dobra naszej „małej ojczyzny”. Dzięki uprzejmości Pana Wójta, nasze KGW ma możliwość przechowywania swoich rzeczy w pomieszczeniu w budynku po byłej szkole podstawowej w Zagórzu, jest to także miejsce spotkań Aktywnych gospodyń.

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=16#sigProId02e05373a1

Deklaracja Dostępności
Gmina Łączna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://laczna.pl

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 30.06.2016 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Strona posiada przyciski umożliwiające zmianę wielkości czcionek, jak również posiada możliwość włączenia wersji o podwyższonym kontraście.

Elementy, które nie są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia dodane przed dniem nie posiadają opisów alternatywnych

Powody braku dostępności

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
 • z uwagi na zamieszczanie dużej ilości zdjęć na portalu, tekst alternatywny dla zdjęć dodawany jest automatycznie przez system

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa laczna.pl spełnia wymagania w 85.00 %.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Romanek, adres e mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. , a  także dzwoniąc na numer telefonu 41 25 48 963. Tą samą drogą e mail lub pod numerem tel: 41 25 48 960 można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Mirosław Kopytek - Sekretarz Gminy koordynator ds. dostępności informacyjno - komunikacyjnej i architektonicznej

Piotr Romanek - informatyk koordynator ds. dostępności cyfrowej

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu. Zawiera ono podjazd dla wózków inwalidzkich z poręczą. Budynek posiada parter i piętro. W budynku nie ma windy. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

AKTUALIZACJA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

( art. 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848) )

W wyniku przeglądu deklaracji dostępności potwierdzam jej aktualność na dzień 2022-02-10.

Dostępność architektoniczna

· Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami;

Przed budynkiem Urzędu w 2021 roku wybudowano parking oraz wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, z niezbędnym oznakowaniem poziomym i pionowym.

· Informacje dot. komunikacji publicznej do siedziby Urzędu Gminy Łączna;

Wójt Gminy Łączna wykonując obowiązki organizatora publicznego transportu drogowego w ostatnim okresie uruchomił linie komunikacyjne Występa – Występa i Kamionki - Kamionki umożliwiające mieszkańcom nieposiadającym własnego środka transportu dojazd do budynku Urzędu oraz innych jednostek użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy.

 

AKTUALIZACJA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

( art. 10 ust.4 pkt. 6 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 82) )

W wyniku przeglądu deklaracji dostępności potwierdzam jej aktualność na dzień 2023–02–20.

 Dostępność architektoniczna

 • Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych;

Przy schodach wejściowych na plac przed budynkiem Urzędu w 2022 roku wykonano i zamontowano obustronne poręcze dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

 

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa daje możliwość skorzystania z ulg w opłacaniu składek oraz ubiegania się o świadczenie postojowe.

Zależy nam, aby informacje o przysługujących uprawnieniach dotarły do jak największej liczby płatników/przedsiębiorców.

Materiały oraz wszelkie informacje są również dostępne na stronie internetowej:

ZUShttps://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus.

Przekazujemy również link do materiałów dotyczących PUE: https://www.zus.pl/portal/pomoc/

Zachęcamy do składania wniosków przez PUE.

Poniżej instrukcje wypełniania wniosków.

Artykuł ZUS o pomocy

Wniosek RDU    Informacje o wniosku RDU     Instrukcja wypełniania wniosku RDU

Wniosek RDZ    Informacje o wniosku RDZ     Instrukcja wypełniania wniosku RDZ    Załącznik do wniosku RDZ

Wniosek RSP-C    Informacje o wniosku RSP-C     Instrukcja wypełniania wniosku RSP-C

Wniosek RSP-D    Informacje o wniosku RSP-D     Instrukcja wypełniania wniosku RSP-D

                                   Logotypy RPO 2014 2020

Pożyczka preferencyjna dla MŚP

 • Inwestycyjna – do 100% przedsięwzięcia inwestycyjnego brutto

Cel na jaki można uzyskać pożyczkę

 • zakup środków trwałych: maszyny, urządzenia, środki transportu, wyposażenie (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach)
 • adaptacja/remont/modernizacja nieruchomości oraz nakłady na budowę/rozbudowę posiadanych nieruchomości
 • zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji (max. 10% jednostkowej pożyczki)
 • zakup nieruchomości: lokali i budynków niemieszkalnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • finansowanie kapitału obrotowego 
 • finansowanie kapitału obrotowego na pokrycie bieżących kosztów działalności związanych z pogorszeniem sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVIDE-19 (wynagrodzenia pracowników, składkowe należne ZUS, US, zatowarowanie, półprodukty itp., zobowiązania publiczno-prawne, spłata zobowiązań handlowych, inne wydatki niezbędne do utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewniającej jej płynność)

Warunki udzielania pożyczki 

 • oprocentowanie pożyczki de minimis – 0%,  stałe w całym okresie finansowania
 • oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych – na poziomie stopy bazowej KE oraz marży, aktualnie od  1,35%
 • oprocentowanie pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 – zgodnie z programem
  pomocowym wydanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki
  Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki lub wcześniejszą spłatę
 • możliwość finansowania bez wkładu własnego
 • okres spłaty do 72 miesięcy, karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • zabezpieczenie pożyczki uzależnione od sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu
 • możliwość uzyskania pożyczki wyłącznie pod oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Pożyczkobiorcy, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego złożone w formie aktu notarialnego w przypadku pożyczek nie przekraczających kwoty 135 000 zł
 • Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny sytuacji finansowej i prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

 Rzeczywista roczna stopa procentowa pożyczki de minimis: 0%, opłata przygotowawcza 0 zł., prowizja 0 zł. Przykład reprezentatywny: dla pożyczki w kwocie 150 000 zł, udzielonej na 72 miesięcy (bez karencji), przy 72 ratach miesięcznych, całkowity koszt pożyczki: 0 zł, całkowita kwota do zapłaty: 150 000 zł.

Więcej informacji :

https://fpws.eu/oferta/pozyczka-dla-msp-od-185/

 

 

Wsparcie dla firm MŚP z województwa świętokrzyskiego

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. przyciąga przedsiębiorców szukających atrakcyjnych źródeł finansowania biznesu, choćby ze względu na skrócone i bardziej przystępne niż w komercyjnych bankach procedury. Z pomocy finansowej mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, których firmy już działają na rynku, jak i ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, a zaprezentują interesujący pomysł na start-up. Warunkiem uzyskania pożyczki jest działanie na terenie województwa świętokrzyskiego.
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego umożliwia otrzymanie wsparcia m.in. na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia, ale też np. na zakup praw majątkowych, licencji i oprogramowania komputerowego czy rozwój nowych technologii stosowanych w firmie. Otrzymane pieniądze można również przeznaczyć na zakup nieruchomości zabudowanej. Wspierane są również rozwiązania innowacyjne, a także technologie informacyjno-komunikacyjne zastosowane w procesach biznesowych. Maksymalna wysokość pożyczki to 1 mln zł.
Osoby, starające się o uzyskanie pożyczki, nie muszą okazać się wkładem własnym, a okres spłaty należności to nawet 5 lat z 6-miesięcznym okresem karencji. Fundusz umożliwia także elastyczny dobór zabezpieczenia pożyczki, uzależniony od sytuacji finansowej firmy.
Więcej informacji o pożyczkach dla firm – na stronie internetowej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego.


Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
Al. IX Wieków Kielc 4
tel. (41) 360-02-80
www: http://fpws.eu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pożyczka dla firm MŚP

Dla kogo?
• mikro, małych i średnich przedsiębiorców
• podmiotów posiadających siedzibę lub działających oraz planujących założenie działalności
na terenie Województwa Świętokrzyskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki
• przedsiębiorców nie posiadających zaległości w ZUS i US oraz terminowo regulujących zobowiązania wobec instytucji finansowych
Na jaki cel?
• zakup środków trwałych: maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia (w tym wdrożenie TIK)
• zakup wartości niematerialnych i prawnych
• zakup nieruchomości zabudowanych
• kapitał na rozszerzenie działalności
Na jakich warunkach?*
• pożyczka do 1 000 000 zł
• oprocentowanie pożyczki w wysokości stopy bazowej KE aktualnie 1,84%, stałe w całym okresie finansowania dla podmiotów spełniających warunki umożliwiające udzielenie pomocy de minimis,
a dla pozostałych na poziomie stopy bazowej KE oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej
• brak prowizji za udzielenie pożyczki
• brak prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki
• wkład własny na poziomie 0% dla podmiotów działających dłużej niż 24 m-ce i 10% dla podmiotów działających krócej
• okres spłaty do 60 miesięcy
• udzielenie i zabezpieczenie pożyczki uzależnione od sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu
• możliwość uzyskania pożyczki wyłącznie pod oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Pożyczkobiorcy, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, złożone w formie aktu notarialnego.
Co nas wyróżnia?
• Spółka ze 100% udziałem Województwa Świętokrzyskiego
• możliwości finansowania podmiotów rozpoczynających działalność (star-up)
• indywidualna analiza transakcji z uwzględnieniem specyfiki branży
• uproszczony i szybki proces decyzyjny
• profesjonalizm i 10 letnie doświadczenie na rynku
• doradztwo, edukacja, wsparcie merytoryczne
* nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego; stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.

NABÓR I SKŁADANIE WNIOSKÓW ODBYWA SIĘ W SIEDZIBIE FUNDUSZU
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
Kielce, Al. IX Wieków Kielc 4
(Budynek AQUA II Piętro)
tel.: 41 36 00 280
www.fpws.eu

Sesja Rady Gminy

 >

 

plakat dla gmin

plakat a

Poniżej druki do pobrania oraz harmonogram szkoleń

UWAGA!     SZKOLENIE 22 MAJA O GODZINIE   8.00  !

harmonogram

formularz zgłoszeniowy

deklaracja uczestnictwa

oświadczenie o miejscu zamieszkania

oświadczenie o niepełnosprawności

przetwarzanie danych osobowych

Harmonogram szkoleń na czerwiec

Wirtulna

zmaina wirt

zmaian wirt2

 

Jeśli chcesz być informowany poprzez wiadomości SMS o aktualnościach, wydarzeniach, zagrożeniach podaj swój numer telefonu komórkowego oraz wybierz sołectwo w którym mieszkasz.

SMS

Sołectwo(*)
Nieprawidłowe dane

Podaj numer telefonu komórkowego(*)
Nieprawidłowe dane

Wyrażenie zgody(*)
Wymagane jest wyrażenie zgody

Wpisz kod z obrazka(*)
Wpisz kod z obrazka
Nieprawidłowe dane

Temat: Czy wodór może być paliwem przyszłości? Samochody zasilane wodorem.

Uczniowie po złożeniu modelu obserwowali jeżdżące autko-model pojazdu napędzanego czystym wodorem gromadzonym w wodzie w wyniku wykorzystania ogniwa paliwowego typu PEM (Polymer Electrolyte Membrane). Mogli obserwować tworzenie się tlenu i wodoru w dwóch transparentnych pojemnikach z wodą umieszczonych z tyłu pojazdu.
Wniosek: W wyniku zachodzenia reakcji tlenu z wodorem wytwarzano energię elektryczną oraz wodę (para wodna) – pojazd poruszał się cicho, bez wydzielania toksycznych produktów spalania.
Na zakończenie uczniowie burzliwie dyskutowali na temat wad i zalet zastosowania wodoru jako paliwa na szeroką skalę.

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=16#sigProId1b5134086a

23 kwietnia 2018 r. uczniowie wraz z opiekunami przygotowali szkolny apel poświęcony „Światowemu Dniu Ziemi”. Pod hasłem „End Plastic Pollution” - dotyczyło ono walki z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami. Dzień Ziemi stał się również okazją do przeprowadzenia w szkole Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska „Ekotest 2018” organizowanego przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie, w którym wzięło udział ogółem 23 uczniów z całej szkoły. Celem konkursu jest promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów oraz zwiększenie ich świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego.

Uczniowie poznawali zależności między organizmami w lesie, wzbogacali wiedzę o biocenozie lasu z użyciem planszy dydaktycznych, gry dydaktyczne, poznawali różnorodność ekosystemów leśnych na świecie.

Przez cały październik i listopad 2017r. prowadzili obserwacje roślin i grzybów spotykanych w Łącznej korzystając z mikroskopów, lupy i atlasów.
W czasie zajęć prowadzili obserwacje mikroskopowe wykonywanych przez siebie preparatów.
Na zajęciach używali kart demonstracyjnych celem opisywania cyklu życia metalu, plastiku, drewna i szkła – poznawali proces recyklingu.
W styczniu identyfikowali zabytki Łącznej i województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem sposobów ochrony przyrody i środowiska.

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=16#sigProId097746237f

Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali i przeprowadzili pokaz doświadczeń i eksperymentów ekologicznych w ramach Dnia Otwartego Szkoły.

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=16#sigProIdc1e86f84bb

Temat: Ogniwo paliwowe jako przykład wykorzystania etanolu do produkcji energii elektrycznej.Uczniowie klas V poznali działanie modelu bio – energii wykorzystując etanol do produkcji energii elektrycznej. Ogniwo paliwowe przetwarza energię elektryczną w wyniku chemicznej przemiany 15% - ego roztworu etanolu w roztwór kwasu – papierek uniwersalny barwił się w zakresie pH6. Uczniowie zauważyli że ogniwo to może być przyszłościowym źródłem energii elektrycznej, gdyż przetwarza w pojedynczej operacji energię chemiczną w elektryczną bez pośrednictwa ciepła i energii mechanicznej. Poza tym zwrócili dużą uwagę, iż proces ten przebiega bez hałasu i przy ubogiej emisji szkodliwych składników spalin.

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=16#sigProId17e7cbaba5

Uczniowie klas IV i V w lutym 2018r. poznawali krajobraz Łącznej i sposoby ochrony przyrody oraz środowiska – najlepsi uczniowie pod opieką nauczycieli przyrody przygotowali grę dydaktyczną z wielkim testem ekologiczno – przyrodniczym o Łącznej i okolicy a także nakręcili film w scenerii leśnej w ramach Konkursu Województwa Świętokrzyskiego – Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach: „ Ekologia, my i region, w którym żyjemy” – XXVII edycja – temat konkursowy: „Oglądanie telewizji, gry na komputerze, wyprzedaże w supermarketach to popularne sposoby spędzania czasu, które negatywnie wpływają na rozwój młodego człowieka. Wskaż w jaki sposób zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego w oparciu o parki krajobrazowe lub Nadleśnictwo.”

Temat: Poznajemy podstawowe frakcje glebowe.
Uczniowie badali doświadczalnie próbkę gleby 200g z terenu wokół szkoły w Łącznej.
Określili zawartość procentową frakcji glebowych: #5 – 129g, #10 – 97g, #35 – 185g, 92,5%, #60 – 3g, 1,5%, #120 – 3g, 1,5%, #230 – 3g, 1,5%.
Wniosek: Udział procentowy frakcji glebowych ma wpływ na zastosowanie i wartość użytkową gleb.
Temat: Wpływ wapnowania gleby na strukturę gruzełkowatą gleby.
Uczniowie badali odczyn roztworu za pomocą roztworu wskaźnikowego oraz za pomocą pasków wskaźnikowych, przed i po dodaniu do gleby kwaśnej rozdrobnionej kredy.
Wniosek: Po wapnowaniu gleby pH=7 poprawia się struktura gleby, gruzełki gleby zamieniają się w kłaczki i próba się klaruje.
Temat: Badanie przepuszczalności, właściwości sorpcyjnych gleb oraz wpływu chlorku sodu na glebę.
Badano przepuszczalność próby glebowej i gleby piaszczystej. Czas przepływu wody w glebie piaszczystej wyniósł 59s50”, czas przepływu wody w próbce gleby użytkowej wyniósł 1min6s34”. Dodanie do gleby użytkowej piasku nie powoduje zmian w prędkości klarowania się gleby. Dodanie soli powoduje rozpadanie się cząstek gleby, powstaje zawiesina i próba klaruje się wolniej.
Wniosek: Sól zmniejsza przepuszczalność i zdolności sorpcyjne gleby – stosowanie soli zimą wykazuje działanie szkodliwe.
Prowadzono również obserwacje mikroskopowe i określano wpływ soli na organizmy glebowe. Poznawano zjawisko plazmolizy jako skutek posypywania solą jezdni zimą.

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=16#sigProId2261041c04

Temat: Otacza nas hałas.
Uczniowie klas V mierzyli poziom hałasu w szkole za pomocą urządzenia pomiarowego 5w1 (odczyt 110 dB na przerwach do 74 dB na lekcji)
Uzyskane wyniki interpretowali jako wpływające niekorzystnie na zdrowie społeczności szkoły.
Badali również promieniowanie UV za pomocą miernik promieniowania UV-AB z podświetlanym wyświetlaczem LCD do pomiarów ultrafioletu (UVA/UVB) w zakresie 290...370 nm.

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=16#sigProIdab167f1f33

Temat: Energia ze słońca.
Klasa VIA (13 uczniów) i VIB (17 uczniów) dokonali skupienia energii słonecznej przy użyciu zwierciadła kulistego wklęsłego. Model ten demonstruje skupianie promieni słonecznych i przekazywanie ich energii przewodnikiem miedzianym. Sprawdzali szybkość nagrzewania białej i czarnej kartki. Umieszczone piórko ptasie w ognisku zwierciadła pali się po około 1 godzinie przy wysokim nasłonecznieniu. Podłączyli silniczek ze śmigiełkiem i fotoogniwem skierowanym w stronę świecącej lampki – fotoogniwa zamieniły energię promieniowania słonecznego bezpośrednio w energię elektryczną.
Doświadczenia z zakresu energii słonecznej – jej pozyskiwania, przetwarzania, zachowywania oraz wykorzystywania, zaznajomiły uczniów z pojęciem fotoogniwa, czyli ogniwa fotowoltaicznego.

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=16#sigProId36540a228b

 

 Temat zajęć: Energia z wody, czyli co może turbina wodna?
Uczniowie ZSP w Łącznej poznali zasady działania i wykorzystania turbiny wodnej. Model turbiny wodnej podłączono do źródła wody, obserwowano jej pracę poprzez transparentną szybą z przodu. Turbina podłączona do małego generatora wytwarzała prąd, którego działanie można było zobaczyć poprzez świecącą żarówkę, obracające się koło barw i inne elementy obwodu.
Po wykonaniu doświadczenia z użyciem modelu turbiny wodnej uczniowie zapoznali się z rozmieszczeniem elektrowni wodnych w Polsce co pozwala realizować zasadę racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi zgodnie z ideą ekorozwoju.

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=16#sigProIdd6aec4ca5d

 

Skala

 

Cele:

Doskonalenie umiejętności zamiany jednostek, przedstawiania czegoś w skali, obliczania skali mając odpowiednie dane. Ukazanie potrzeby stosowania skali w życiu.

Sprzęt:

Drogomierz, czyli przyrząd kołowy do pomiaru odległości. Na ruchomym, gumowanym kole pomiarowym przymocowana jest rączka o regulowanej wysokości. Koło podzielone jest na 100 cm, co jeden centymetr i opisane liczbami co 5 cm. Po jednej stronie koła umieszczona jest wskazówka, która wskazuje odmierzaną odległość, a po drugiej stronie koła umieszczony jest licznik, który w metrach (do 10.000 m) wskazuje odmierzoną odległość. Dodatkowo, koło kliknięciem informuje o pełnym obrocie koła (= 1 metr).

Opis ćwiczenia:

Narysuj plan sali lekcyjnej w skali. Do pomiaru długości sali użyj drogomierza.

Nasze pomiary:

Klasa IV b - sala 27

Nasze wymiary sali 10m /7 m

W skali 1: 100

10 m= 1000cm : 100 = 10 cm

7m = 700 cm : 100 = 7 cm

Sala nr 27 w skali 1: 100 ma wymiary 10cm/7cm

 

 

 

Klasa V b – sala 15

Nasze wymiary sali 10m /6 m

W skali 1: 200

10 m= 1000cm : 200 = 5cm

6m = 600 cm : 200 = 3 cm

Sala nr 15w skali 1: 200 ma wymiary 5cm/3cm

                                              

 

 

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=16#sigProId6c982b6c6d

 

Naturalny sposób filtrowania wody w kolejnych warstwach gleby.

Model 1

Cel ćwiczenia:

Symulacja naturalnych procesów filtrowania wody jakie zachodzą w naturze, gdzie woda przesącza się przezkolejne warstwy gleby o różnej budowie i strukturze.

Sprzęt:

Model edukacyjny WODA – filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie – model 1

Zestaw zawiera rozkładany model w kształcie transparentnego wycinka warstw gleby składający się z 4 poziomów filtracyjnych osadzonych na pojemniku zbierającym przefiltrowaną wodę. Każdy z tych poziomów ma wyprofilowaną głębszą przestrzeń pośrodku (z otworami), do której wsypuje się zawarte w zestawie materiały filtrujące: aktywny węgiel, piasek, żwir.

Opis doświadczenia:

Złożony model w kształcie zbliżony jest do składanego prostopadłościanu zwężającego się ku górze z wymodelowaną na kształt powierzchni gleby górną powierzchnią.

Przez ten model przefiltrowaliśmy wodę uprzednio zanieczyszczoną ziemią, olejem, liśćmi.

Nasz wynik:

Uzyskaliśmy przefiltowaną wodę wolną od zanieczyszczeń.

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=16#sigProIde205746cf8

 

 

Filtracja zanieczyszczonej wody. Model 2

Cel ćwiczenia:

Model służy do demonstracji i doświadczeń z zakresu filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody. Pozwala też zaprezentować procesy i etapy oczyszczania wody jakimi posługuje się człowiek, aby pić wodę wolną od zanieczyszczeń.

Sprzęt:

Zestaw edukacyjny WODA - filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie – model 2
Model wykonany jest z twardego, transparentnego tworzywa sztucznego i składa się z 3 par rozdzielnych pojemników (łącznie 6) w kształcie walca z otworami w dnie, nakładanych kolejno na siebie, do których wsypywane są zawarte w zestawie materiały filtrujące: aktywny węgiel w zakręcanym pojemniku, piasek, żwir. Całość osadza się na większym 2-częściowym pojemniku zbierającym oczyszczoną wodę.

Opis doświadczenia:

Z elementów z zestawu edukacyjnego zbudowaliśmy kolumnę filtracyjną oraz wsypaliśmy do pojemników materiały filtracyjne.

Przez ten model powoli przefiltrowaliśmy wodę uprzednio zanieczyszczoną ziemią, olejem.

Nasz wynik:

Uzyskaliśmy przefiltowaną wodę wolną od zanieczyszczeń.

Najbardziej rozpowszechnionym i wysoce skutecznym rozwiązaniem w filtrowaniu wody jest filtr z węgla aktywnego. Niestety nieskuteczny w przypadku skażenia fluorem, ołowiem czy drobnoustrojami.

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=16#sigProId1d9d7126c7

 

Odczyty pogody

 

 

3

4

5

Zajęcia w terenowe w okolicy szkoły.
Wykorzystane pomoce:
- kompas
- gnomon
- lupa
- przyrząd do pomiaru 5w1
- lornetka
- aparat

1. Orientowanie mapy za pomocą kompasu oraz znaków topograficznych i obiektów terenowych.
2. Wyznaczanie za pomocą kompasu kieruneku północnego w terenie oraz pozostałych kierunków i zaznaczanbie ich na róży kierunków.
3. Szukanie obiektów znajdujących się na południe, północ, wschód i zachód od miejsca obserwacji.
4. Wyznaczanie kieruneku północnego za pomocą gnomonu.
5. Obserwacja drzewa
- jego korony (korony samotnie stojących drzew są przeważnie bardziej rozwinięte od strony
południowej)
- jego kory (kora samotnie rosnących drzew od strony północnej jest często grubsza, gdy cały
pień jest obrośnięty mchem, na północnej stronie jest go więcej).
6. Szukanie kamieni porośniętych mchem i icha pomocą lupy obserwacja (mech rośnie od północy, ponieważ najbardziej oświetlona w ciągu dnia jest południowa strona kamienia, a mech lubi cień).
7. Obserwacja przez lornetkę zamontowanych anten satelitarnych, w którym kierunku są zwrócone. ( zazwyczaj na południe)
8. Wyznaczanie temperatury oraz poziomu hałasu za pomocą przyrządu 5w1.
Temp. 20oC
Poziom hałasu w normie.
9. Zabawa w poszukiwaczy skarbów. Odszukiwanie skarbów ukrytych w różnych miejscach w pobliżu szkoły, w jak najkrótszym czasie według instrukcji porószania się np: idź 5 kroków na N następnie skręć na W, itp.

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=16#sigProId927329c842

Zajęcia wykorzystujące zestaw demonstracyjno- doświadczalny " Energia słoneczna".

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=16#sigProId0531daf98d

Jak od ilości chlorków w wodzie zależy jej jakość?
Chlor wolny (Cl2) w warunkach naturalnych nie występuje. Może przedostawać się do wód wraz ze ściekami, które poddano chlorowaniu chlorem lub jego związkami.
Dopuszczalne stężenia chlorków w wodzie do picia wynosi 250 mg/dm3 jeśli są pochodzenia naturalnego. Chlorki z zanieczyszczeń czynią wodę nieprzydatną do picia.
Sprzęt i odczynniki:
Zestaw do oznaczania chlorków.
Opis ćwiczenia:
Wodę z kranu miareczkowano mianowanym roztworem Hg(NO3) 2 wobec difenylokarbazonu jako wskaźnika, w środowisku o pH 2,3-2,8 do zmiany zabariwnia.
Miareczkowanie powtórzono 5 razy.
Otrzymane wyniki pomnożono przez 300 i otrzymano ilość chlorkóww mg/ l .
Nasze wyniki:
130 mg/l
120 mg/l
125 mg/l
120 mg/
130 mg/l
Średnia z wyników: 125 mg/l co mieści się w dopuszczalnym stężeniu chlorków co czyni tę wodę przydatną do picia.
Nadmierne stężenia chlorków w wodzie do picia powodują przyspieszenie tempa korozji w sieci wodociągowej, co może doprowadzić do zwiększenia zawartości metali w dostarczanej wodzie.

Badanie przeprowadzili uczniowie klasy IV b na zajęciach dodatkowych z przyrody.

Czy w każdej wodzie równie łatwo się pierze, czyli jak zbadać twardość wody?
Twardość wody to inaczej zawartość związków wapnia oraz magnezu. Jest określana przez konsumentów mianem popularnego "kamienia". Ów kamień to wytrącony podczas gotowania (czy podgrzewania wody) węglan wapnia i magnezu.
Cel ćwiczenia:
Ocena twardości wody wodociągowej, (próba pobrana z kranu znajdującego się w sali)
Sprzęt: Odczynniki:
- cylinder miarowy, - roztwór wersenianu dwusodowego EDTA-Na,
- pipety kalibrowane - bufor amoniakalny,
- nasycony roztwór czerni eriochromowej
Opis ćwiczenia:
Do dwóch cylindrów miarowych odmierzono 5mlwody wodociągowej, następnie dodano po 5 kropli buforu oraz czerni eriochromowej.Pierwszy roztwór potraktowano jako wzorzec koloru, natomiast drugi miareczkowano roztworem EDTA-Na do momentu zmiany zabarwienia z czerwonego na niebieskie. Z pipetyodczytano objętość zużytego roztworu wersenianu.
Miareczkowanie powtórzono 5 razy.
Otrzymane wyniki pomnożono przez 300 i otrzymano ilość mg/ CaCO3 .
Nasze wyniki:
156 mg
180 mg
147 mg
150mg
130 mg
150 mg
Średnia z wyników: 152,16 mg/ CaCO3 = woda miękka
Twardość wody ma duży wpływ na jakość nie tylko prania i tkanin, ale także na sprzęt AGD w domu.
W twardej wodzie większość składników detergentów do prania przyczepia się do minerałów zawartych w wodzie, zamiast czyścić ubrania. To oznacza, że żeby uzyskać satysfakcjonujące efekty prania, musisz zużyć więcej detergentu i podwyższyć temperaturę prania, co dla ubrań bywa zabójcze.
Aby trwale pozbyć się problemu twardej wody do prania, warto rozważyć zamontowanie zmiękczacza wody.

Badanie przeprowadzili uczniowie klasy IV b na zajęciach dodatkowych z przyrody.

Zobacz załączoną galerię online na:
https://laczna.pl/10-tresci-stale?start=16#sigProId2bf53744b3

 

                                                      Odczyty pogody

 

odczyty pogody

 

Podkategorie

 

a straż

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo