preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

WÓJT GMINY ŁĄCZNA - WOJCIECH FĄFARA

 

Do zakresu zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. Prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 5. Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. Okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania i ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 8. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 9. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 10. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 11. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. Upoważnianie kierowników Wydziałów lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 13. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 14. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 15. Wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych i porządkowych, ustalanie organizacji pracy ukierunkowanej na sprawne funkcjonowanie Urzędu,
 16. Przygotowywanie projektu budżetu,
 17. Współpraca z Radą, jej komisjami i organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania, przygotowywanie projektów uchwał Rady, wykonywanie budżetu, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie uchwał Rady, przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podjętych przez Radę oraz składanie Radzie sprawozdania ze swojej działalności,
 18. Sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez Urząd i podległe jednostki organizacyjne,
 19. Sprawowanie funkcji Szefem Obrony Cywilnej Gminy i Kierownikiem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 20. Sprawowanie funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 21. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.
 22. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
  - zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
  - dokonywania wydatków budżetowych,
  - dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
  - ogłaszania przetargów.
 23. W razie nieobecności Wójta w pracy zastępuje go Zastępca.
 24. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Pozostałe czynności wobec Wójta wykonuje Zastepca.

 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY ŁĄCZNA - KRZYSZTOF PASTUSZKA

z ca Wójta

 

Wójt Gminy upoważnia Zastępcę Wójta Gminy do :

1. Załatwiania w imieniu Wójta Gminy Łączna indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania zgodności odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem;
2. Podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych pism oraz przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
3. Potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wydawanych przez Urząd Gminy Łączna i przekazywanych do innych podmiotów;
4. Wykonywania wszystkich czynności z zakresu realizacji dostępu do informacji publicznej, w tym: wydawania decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej oraz podpisywania odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej i wszelkiej korespondencji związanej z ustawą o dostępnie do informacji publicznej;
5. Dysponowania środkami finansowymi budżetu gminy, podpisywania czeków gotówkowych;
6. Zatwierdzania dokumentów finansowo- księgowych do wypłaty, w tym list płac;
7. Zatwierdzania do wypłaty delegacji służbowych pracowników,
8. Zatwierdzania do wypłaty list wypłat z ZFŚŚ;
9. Zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół;
10. Podpisywania „Polecenia wyjazdu służbowego” pracowników, w tym wobec Wójta Gminy, Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy Łączna;
11. Poświadczania autentyczności podpisów pracowników;
12. Podpisywania korespondencji związanej z oświadczeniami majątkowymi składanymi do Wójta Gminy Łączna przez osoby obowiązane do złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym.

W przypadku nieobecności Wójta Zastępca Wójta Gminy Łączna upoważniony jest do prowadzenia w imieniu Wójta następujących spraw:

1. Kierowania bieżącą pracą Urzędu Gminy Łączna;
2. Przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu Gminy;
3. Podpisywania wszelkiej korespondencji, pism, dokumentów do ZUS, GUS i Urzędu Skarbowego, przelewów, faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych.

 

SEKRETARZ GMINY ŁĄCZNA - MIROSŁAW KOPYTEK

nowy sekretarz

 

Zakres obowiązków i uprawnień Sekretarza Gminy Łączna określa ustawa o samorządzie gminnym, Statut Gminy, Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łączna.
Do jego zadań należy w szczególności:

 1. Opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 2. Opracowywanie projektów podziału Wydziałów na stanowiska pracy,
 3. Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 4. Kierowanie pracą Wydziału Organizacyjno – Obywatelskiego,
 5. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 6. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 7. Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 8. Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 9. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 10. Koordynowanie realizacji zadań obronnych wynikających ze szczególnych regulacji prawnych przez wydziały i samodzielne stanowiska pracy
 11. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
 12. Organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne
 13. Organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz sołectwami
 14. Nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw mieszkańców
 15. Zapewnienie obsługi prawnej Urzędu
 16. Wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych
 17. Bezpieczeństwo i higiena w placówkach oświatowych
 18. Interwencje w sprawach, w których naruszane jest prawo oświatowe
 19. Prowadzenie sprawozdawczości zbiorczej GUS, MEN

 

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo