preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

WÓJT GMINY ŁĄCZNA - ROMUALD KOWALIŃSKI

pan wojt

Do zakresu zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. Prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 5. Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. Okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania i ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 8. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 9. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 10. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 11. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. Upoważnianie kierowników Wydziałów lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 13. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 14. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 15. Wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych i porządkowych, ustalanie organizacji pracy ukierunkowanej na sprawne funkcjonowanie Urzędu,
 16. Przygotowywanie projektu budżetu,
 17. Współpraca z Radą, jej komisjami i organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania, przygotowywanie projektów uchwał Rady, wykonywanie budżetu, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie uchwał Rady, przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podjętych przez Radę oraz składanie Radzie sprawozdania ze swojej działalności,
 18. Sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez Urząd i podległe jednostki organizacyjne,
 19. Sprawowanie funkcji Szefem Obrony Cywilnej Gminy i Kierownikiem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 20. Sprawowanie funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 21. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.
 22. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
  - zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
  - dokonywania wydatków budżetowych,
  - dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
  - ogłaszania przetargów.
 23. W razie nieobecności Wójta w pracy zastępuje go Sekretarz.
 24. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Pozostałe czynności wobec Wójta wykonuje Sekretarz.

 

SEKRETARZ GMINY ŁĄCZNA - MIROSŁAW KOPYTEK

nowy sekretarz

 

Zakres obowiązków i uprawnień Sekretarza Gminy Łączna określa ustawa o samorządzie gminnym, Statut Gminy, Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łączna.
Do jego zadań należy w szczególności:

 1. Opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 2. Opracowywanie projektów podziału Wydziałów na stanowiska pracy,
 3. Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 4. Kierowanie pracą Wydziału Organizacyjno – Obywatelskiego,
 5. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 6. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 7. Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 8. Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 9. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 10. Koordynowanie realizacji zadań obronnych wynikających ze szczególnych regulacji prawnych przez wydziały i samodzielne stanowiska pracy
 11. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
 12. Zastępowanie Wójta Gminy w czasie jego nieobecności.
 13. Organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne
 14. Organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz sołectwami
 15. Nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw mieszkańców
 16. Zapewnienie obsługi prawnej Urzędu
 17. Wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych
 18. Obsługa merytoryczna szkół wynikająca z ustawy o systemie oświaty
 19. Bezpieczeństwo i higiena w placówkach oświatowych
 20. Interwencje w sprawach, w których naruszane jest prawo oświatowe
 21. Prowadzenie sprawozdawczości zbiorczej GUS, MEN

 

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo