preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

 Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2021:


Opłatę należy dokonać zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odpady zbierane w sposób selektywny z kompostownikiem:
20,00 zł/miesiąc od osoby (należy pomnożyć ilość osób zamieszkujących przez stawkę)

Odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika:
23,00 zł/miesiąc od osoby (należy pomnożyć ilość osób zamieszkujących przez stawkę)

Odpady zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane):
69,00 zł/miesiąc od osoby (należy pomnożyć ilość osób zamieszkujących przez stawkę)

 - Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Łączna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Łącznej, przesyłką pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 - W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
- W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo