preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Zakład Gospodarki Komunalnej 

Łączna 115

26-140 Łączna

tel. 41 25 48 465

Nr rachunku bankowego dla opłat za wodę i ścieki:

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

 

 Baza sprzętowa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

Zakład Gospodarki Komunalnej posiada na wyposażeniu:

- nowy ciągnik New Holland

- wóz asenizacyjny

- kosiarka bijakowa

- samochód volkswagen brygadówka

- samochód osobowy ford fiesta

- przyczepa traktorowa

- zamrażarka do rur

- monitoring na pompowniach w Czerwonej Górce i Kamionkach

Zakład świadczy usługi w zakresie:

nowa mikrokoparka

mikrokoparka1

Cennik usług

cennik usług

 

 

 Ujęcia wody w gminie Łączna.

a) Ujęcie wody w Klonowie


b) Ujęcie wody w Zaleziance

 

W ostatnich miesiącach pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej przeprowadzili czynności konserwacyjne na ujęciach wody w gminie Łączna.

 

Zakres wykonanych robót obejmował:

Ujęcie w Klonowie :

- pomalowane zostały ściany w stacji uzdatniania wody zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz,

- wymalowane zostały również wnętrza studni włącznie z armaturą,

- pomalowano pokrywy studni,

- uszczelniono kołnierze betonowe na studniach głębinowych,

- został przeprowadzony całkowity remont nadbudowy zbiornika wody,

- wymienione zostały drzwi sztuk 2, wejściowe do stacji uzdatniania,

- zamontowana została rynna spustowa i zbierająca,

- wymieniona została główna magistrala na SUW,

- wymienione zostało złoże katalityczne i przeprowadzona została aktywacja na SUW,

- wymieniono również pompę głębinową ,

Dnia 05.11.2019r. przeprowadzono dezynfekcję zbiornika.

Ujęcie Czerwona Górka :

- uzupełnione zostały elementy ogrodzenia przy studni nr1,

- wymieniono siatkę przy wywietrznikach na studniach ,

- pomalowane zostały pokrywy zewnętrzne na studniach,

- pomalowano wnętrze studni Nr1,

- pomalowano bramę wejściową na studni Nr1 w Czerwonej Górce.

Ujęcie Zalezianka:

- wykonano malowanie szachtów w studni na ujęciu,

- pomalowano włazów do studni,

- uszczelniono kołnierze betonowe studni,

Wyżej wymienione roboty dały wymierny efekt w postaci poprawy ciśnienia w wodociągu oraz zdatności wody. Zakład wykonał roboty samodzielnie inwestując z własnych środków 25 tys. zł.

wyniki badań

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej jest Kierownik Zakładu, Łączna 115 26-140 Łączna.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej; za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator danych osobowych – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łącznej przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; oraz do uzupełnienia danych niekompletnych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej; Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych ( tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

ZGK WODOMIERZE

 

zgk

UCHWAŁA Nr XXIX/145/2017
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 15 lutego 2017r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Gminy Łączna w wysokości:

1) 4,50 zł netto/m³ dostarczonej wody dla indywidualnych gospodarstw domowych

2) 4,50 zł netto/ m³ dostarczonej wody dla pozostałych odbiorców

3) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczonych na podstawie odczytów wskazań wodomierza – 2,40 zł. netto/m-c.

4) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych na podstawie ryczałtu
- 2,40 zł netto/m-c

5) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 2 rozliczanych według wskazań wodomierza oraz według przeciętnych norm zużycia wody - 7,20 zł. netto/m-c na odbiorcę.
§ 2.
Zatwierdza się taryfę na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna w wysokości – 7,28zł. netto/m³ dla wszystkich grup taryfowych.

§ 3.
1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla indywidualnych gospodarstw domowych w wysokości :
a) 0,95 zł. ( netto) + VAT do każdego m³ dostarczonej wody
b) 4,28 zł. ( netto) + VAT do każdego m³ ścieków odprowadzanych
do kanalizacji

2.Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ścieków dla pozostałych odbiorców
w wysokości - 2,18 zł ( netto ) + Vat do każdego m³ ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

§ 4.
1. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy z indywidualnych
gospodarstw domowych, ustala się na kwotę - 3,55 zł/m³+ Vat.

2. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy pozostali ,
ustala się na kwotę - 4,50 zł/m³ + Vat.

3. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązane są zapłacić
indywidualne gospodarstwa domowe ustala się na kwotę - 3,00 zł/ m³
+ Vat.

4. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązani są zapłacić
pozostali odbiorcy 5,10 zł /m³ + Vat

§ 5.
Dopłata, o której mowa w § 3 będzie przekazywana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w formie dotacji przedmiotowej. Terminy przekazywania dotacji określa odrębna uchwała.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

§ 7.
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej zatwierdzone taryfy ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łączna w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 8.
Traci moc uchwała Nr XVII/82/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017r.

 

                       KOMUNIKAT

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej przypomina,
o zakazie odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych oraz wrzucania zabronionych prawem substancji i odpadów do kanalizacji sanitarnej

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139, 1893
z 2016r. brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej
Art. 9.2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych w szczególności:
1.odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.
2. odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.
3. substancji palnych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 °C a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu
4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków, oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru
i cyjanowodoru.
5. odpadów ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika i ścieków z kiszonek.
Największe problemy eksploatacyjne powstają z powodu wrzucania do sieci kanalizacji sanitarnej chusteczek nawilżających i pieluszek dla dzieci, patyczków do czyszczenia uszu, rajstop oraz tłuszczów i substancji ropopochodnych. Powyższe odpady higieniczne i tekstylne winny być przez mieszkańców wrzucane do koszy na śmieci i wywożone w ramach wywozu odpadów z terenu gminy Łączna a substancje ciekłe utylizowane.

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych oraz wrzucania zabronionych prawem substancji i odpadów do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.
Mając powyższe na uwadze, ZGK prosi właścicieli posesji, z których ścieki socjalnobytowe, przemysłowe oraz wody opadowe i drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości
i nie wrzucania zabronionych prawem substancji i odpadów.
Informujemy, że Zakład będzie przeprowadzał kontrole w w/w zakresie. W przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej oraz wrzucania zabronionych prawem substancji i odpadów zostanie wszczęte postępowanie administracyjne
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
Mgr inż. Marek Walkowicz

 

 

Łączna dnia 20.04.2017

KOMUNIKAT

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŁĄCZNA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej informuje, że będzie sukcesywnie w ramach możliwości finansowych ZGK przeprowadzał planową wymianę wodomierzy głównych na terenie gminy Łączna.

Zgodnie z art. 15 pkt. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, koszty nabycia zainstalowania i utrzymania wodomierzy głównych ponosi przedsiębiorstwo wodno - kanalizacyjne. Natomiast zgodnie z art. 27 pkt. 6 tejże Ustawy ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i utrzymanego na koszt odbiorcy usług. Legalizacja wodomierzy tak głównych jak i tych dodatkowych jest ważna 5 lat.

Po wykonaniu montażu nowego wodomierza zostanie wypełniony przez pracownika ZGK Łączna protokół montażu wodomierza głównego.

Dodatkowo prosimy o podanie pracownikowi ZGK zaktualizowanych danych niezbędnych do wypełnienia załącznika do protokołu montażu wodomierza. Dane zapisane w załączniku są konieczne do sporządzania przez ZGK Łączna raportów i sprawozdań dla instytucji kontrolnych związanych z ochroną środowiska.

W związku z powyższym prosimy o przygotowanie dostępu do tych urządzeń i umożliwienie wykonania prac montażowych oraz podpisanie protokołu wymiany wodomierza i załącznika nr 1.

Będziemy starali się skontaktować z odbiorcami wody w formie powiadomień i ogłoszeń oraz telefonicznie.

Istnieje możliwość zgłoszenia wymiany wodomierza przez odbiorców wody pod numerem telefonu
41-25-48-465 w godzinach:

poniedziałek 7.30 – 16,00 wtorek – czwartek 7.30 – 15.30 oraz piątek 7.30 – 15.00.

W załączeniu:
1. Protokół montażu wodomierza
2. Załącznik nr 1- do protokołu montażu wodomierza

                                                                                                         Z poważaniem:

 

                         PROTOKÓŁ MONTAŻU WODOMIERZA

      Spisany w dniu ...........................................w miejscowości ...............................................................................
      W obecności Użytkownika ...................................................................................................................................
      ..................................................................................................................................................................................
      .................................................................................................................................................................................
                                                        (imię i nazwisko, adres)

     w sprawie wymiany wodomierza nr fabryczny .............................................................................................
     w budynku mieszkalnym / lokalu użytkownika ............................................................................................
     ze stanem wodomierza ( w dniu wymiany) ....................................................................................................

    Zainstalowano wodomierz o nr fabrycznym .................................................................................. ze stanem
    początkowym ....................................... cechy plomby ....................................... Legalizacja ............................
    Przyczyna wymiany ...............................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................................................
    Osoba wymieniająca wodomierz :
           1. .........................................................................................................
           2. ........................................................................................................
   Stwierdziła poprawność wykonanych prac oraz zgodności numerów identyfikacyjnych wodomierzy.
   Inne wnioski : uwagi / bez uwag/    ......................................................................................................................

   ..................................................................................................................................................................................
   Integralną częścią protokołu montażu jest załącznik nr 1 do protokołu wymiany wodomierza
   Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.
       Załączniki:
      1. Załącznik nr 1 do protokołu wymiany wodomierza (na odwrotnej stronie).

   Podpis użytkownika/odbiorcy wody:                                        Podpis osoby wymieniającej wodomierz

 

załącznik do protokołu

 

 

 AKTUALNE BADANIA WODY W RZECE KAMIONCE

Poniżej przedstawione zostały ostatnie wyniki badań wody - próbek pobranych przed i za oczyszczalnią ścieków w Kamionkach gm. Łączna. Jednocześnie dementujemy wszelkie podejrzenia o zanieczyszczanie rzeki przez tut. oczyszczalnię. Wg opinii technologa sprawującego nadzór nad naszą oczyszczalnią w/w
wyniki posiadają jeszcze 70-procentowy margines, w stosunku do norm ustalonych w pozwoleniu wodno-prawnym i decyzji środowiskowej wydanej
przez Starostę Skarżyskiego.

 

Badania wody na dzień 16.01.2023r.

badania wody 16.01.23r.

 

Badania wody na dzień 04.04.2023r.

  badanie wody 1

  badanie wody 2

badanie wody 3

badanie wody 4

 Badania wody na dzień 08.05.2023r.

 

zalacznik 1.2

zalacznik 1.3

zalacznik1.4

Badania wody ujęcia : Klonów, Łączna, Zalezianka

 

badanie z ujęcia Klonów

badanie z ujęcia Łączna

badania z ujęcia Zalezianka

 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Z DNIA 14.06.2023R.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 2

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY Z DNIA 23.06.23R.

sprawozdanie z badań 23.06.23r.

 

Sprawozdanie z badań wody ujęcia Klonów i Zalezianka 05.01.2024r.

sprawozdanie z badań wody ujęcie Klonów

sprawozdanie z badań wody hydrofornia Zalezianka

sprawozdanie z badań wody studnia Zalezianka

 

Sprawozdania z badań wody z dnia 16.01.2024r.

badania wody z dnia 16.01.24r.

 

Sprawozdania z badań wody z dnia 12.04.2024r.

badania wody Jamno

badania wody Klonów

badania wody Zalezianka

 

Sprawozdania z badań wody z dnia 20.06.2024r.

sprawozdanie wodociąg Łączna

sprawozdanie wodociąg Zalezianka

 

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo