preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

WÓJT GMINY ŁĄCZNA - ROMUALD KOWALIŃSKI

pan wojt

Do zakresu zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. Prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 5. Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. Okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania i ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 8. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 9. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 10. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 11. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. Upoważnianie kierowników Wydziałów lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 13. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 14. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 15. Wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych i porządkowych, ustalanie organizacji pracy ukierunkowanej na sprawne funkcjonowanie Urzędu,
 16. Przygotowywanie projektu budżetu,
 17. Współpraca z Radą, jej komisjami i organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania, przygotowywanie projektów uchwał Rady, wykonywanie budżetu, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie uchwał Rady, przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podjętych przez Radę oraz składanie Radzie sprawozdania ze swojej działalności,
 18. Sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez Urząd i podległe jednostki organizacyjne,
 19. Sprawowanie funkcji Szefem Obrony Cywilnej Gminy i Kierownikiem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 20. Sprawowanie funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 21. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.
 22. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
  - zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
  - dokonywania wydatków budżetowych,
  - dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
  - ogłaszania przetargów.
 23. W razie nieobecności Wójta w pracy zastępuje go Zastępca.
 24. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Pozostałe czynności wobec Wójta wykonuje Zastepca.

 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY ŁĄCZNA - KRZYSZTOF PASTUSZKA

z ca Wójta

 

Wójt Gminy upoważnia Zastępcę Wójta Gminy do :

1. Załatwiania w imieniu Wójta Gminy Łączna indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania zgodności odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem;
2. Podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych pism oraz przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
3. Potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wydawanych przez Urząd Gminy Łączna i przekazywanych do innych podmiotów;
4. Wykonywania wszystkich czynności z zakresu realizacji dostępu do informacji publicznej, w tym: wydawania decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej oraz podpisywania odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej i wszelkiej korespondencji związanej z ustawą o dostępnie do informacji publicznej;
5. Dysponowania środkami finansowymi budżetu gminy, podpisywania czeków gotówkowych;
6. Zatwierdzania dokumentów finansowo- księgowych do wypłaty, w tym list płac;
7. Zatwierdzania do wypłaty delegacji służbowych pracowników,
8. Zatwierdzania do wypłaty list wypłat z ZFŚŚ;
9. Zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół;
10. Podpisywania „Polecenia wyjazdu służbowego” pracowników, w tym wobec Wójta Gminy, Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy Łączna;
11. Poświadczania autentyczności podpisów pracowników;
12. Podpisywania korespondencji związanej z oświadczeniami majątkowymi składanymi do Wójta Gminy Łączna przez osoby obowiązane do złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym.

W przypadku nieobecności Wójta Zastępca Wójta Gminy Łączna upoważniony jest do prowadzenia w imieniu Wójta następujących spraw:

1. Kierowania bieżącą pracą Urzędu Gminy Łączna;
2. Przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu Gminy;
3. Podpisywania wszelkiej korespondencji, pism, dokumentów do ZUS, GUS i Urzędu Skarbowego, przelewów, faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych.

 

SEKRETARZ GMINY ŁĄCZNA - MIROSŁAW KOPYTEK

nowy sekretarz

 

Zakres obowiązków i uprawnień Sekretarza Gminy Łączna określa ustawa o samorządzie gminnym, Statut Gminy, Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łączna.
Do jego zadań należy w szczególności:

 1. Opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 2. Opracowywanie projektów podziału Wydziałów na stanowiska pracy,
 3. Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 4. Kierowanie pracą Wydziału Organizacyjno – Obywatelskiego,
 5. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 6. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 7. Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 8. Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 9. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 10. Koordynowanie realizacji zadań obronnych wynikających ze szczególnych regulacji prawnych przez wydziały i samodzielne stanowiska pracy
 11. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
 12. Organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne
 13. Organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz sołectwami
 14. Nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw mieszkańców
 15. Zapewnienie obsługi prawnej Urzędu
 16. Wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych
 17. Bezpieczeństwo i higiena w placówkach oświatowych
 18. Interwencje w sprawach, w których naruszane jest prawo oświatowe
 19. Prowadzenie sprawozdawczości zbiorczej GUS, MEN

 

 

do zmiany

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁĄCZNEJ

KAMIONKI 60.

26-140 ŁĄCZNA

powiat skarżyski

województwo świętokrzyskie

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regon : 292389780

KRS : 00 00 013 663

Konto : BS Suchedniów  Nr 03 8520 0007 2003 0000 0143 0001

   Zarząd:

   - Marek Odelski - Prezes
   - Michał Piwowar - Wiceprezes-Naczelnik
   - Przemysław Kłys - Z-ca Naczelnika
   - Jan Nowak - Wiceprezes-Skarbnik
   - Mirosław Kopytek - Sekretarz – Kronikarz
   - Piotr Mirowski - Gospodarz
   - Karol Jabłoński - Członek

  Komisja Rewizyjna:

   - Krzysztof Ziomkiewicz - Przewodniczący
   - Artur Dankowski - Wiceprzewodniczący
   - Mieczysław Adamiec - Członek

  Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

   - Marek Odelski
   - Rafał Smulczyński
   - Artur Dankowski

 

OSP dof

 

                   

 

 

 

Informacje ogólne

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem  pożytku publicznego zrzeszające osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodzin. Ruch ten na ziemiach polskich ma już ponad 100-letnią tradycję, ale w obecnym kształcie i strukturach działa od 1949r. Posiada własne logo. Działa w oparciu o statut.

TPD w Łącznej

Działalność TPD u nas datuje się od 1972r., w tym bowiem roku zostało utworzone koło zrzeszające rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łącznej. Jego twórcą był wspaniały pedagog – dyrektor szkoły śp. Stanisław Kończak.

Oddział Gminny TPD w Łącznej został powołany na mocy uchwały podjętej przez grupę założycieli dnia 21 lutego 2003r. Obecnie zrzesza 104 członków zwyczajnych w wieku od 16 – 96 lat. Pracę swą opiera na działalności 3 kół. Oto ich wykaz i liczba członków:

 1. Szkolne Koło przy Zespole Placówek Oświatowych w Goździe – 11 nauczycieli.
 2. Szkolne Koło przy Zespole Szkół w Łącznej – 27 nauczycieli.
 3. Koło złożone z pracowników Urzędu Gminy, GOPS – u, NZOZ, radnych, nauczycieli pracujących w Skarżysku, emerytowanych nauczycieli oraz zwykłych mieszkańców gminy – 66 osób.

 

Wszyscy członkowie zwyczajni opłacają składki w wysokości 1zł miesięcznie (12zł rocznie). Jesteśmy jednostką terenową Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego w Kielcach, stąd posługujemy się ich regonem 260456365. Posiadamy własny NIP: 663-17-34-051 i własne konto w Banku Spółdzielczym Suchedniowie Oddział w Łącznej: 53 8520 0007 2003 0038 2223 0001.

Współpracujemy z miejscowymi instytucjami i urzędami: z samorządem lokalnym, z GOPS –em, z kościołem, ze szkołami, a także z Caritasem i Polską Fundacją Pomocy Dzieciom „Maciuś” z Gdyni. Pracujemy tylko i wyłącznie społecznie.

Skład osobowy obecnego Zarządu Oddziału.

Prezydium Zarządu:

 1. Ligowski Krzysztof – prezes (lekarz – dyrektor NZOZ)
 2. Dulęba Wanda – wiceprezes – nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej
 3. Góźdź Jolanta – wiceprezes  – nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej
 4. Smulczyńska Monika – skarbnik (księgowa NZOZ)
 5. Chrzęszczyk Zofia – sekretarz (emerytowany nauczyciel)
 6. Smulczyński Rafał – członek Prezydium (nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Goździe).
 7. Chrzęszczyk Andrzej – członek Zarządu (przedstawiciel mieszkańców)
 8. Domagała Iwona – członek Zarządu (nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej)
 9. Januchta Jacek – członek Zarządu (przedstawiciel radnych)
 10. Kubińska Klaudia – członek Zarządu (pracownik GOPS-u)
 11. Ledwójcik Anna – członek Zarządu (nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej)
 12. Michta Ilona – członek Zarządu (nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej)
 13. Pawelec Małgorzata – członek Zarządu (nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej)

Komisja Rewizyjna:

 1. Krzyk Barbara – przewodnicząca
 2. Chudzik Anna – członek
 3. Osman Marta – członek

Członkiem Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego w Kielcach jest p. Bernardyna Wasińska – kierownik miejscowego GOPS-u.

Nasze konkretne i najważniejsze działania:

 1. Organizacja bezpłatnych półkolonii dla tych uczniów (pochodzących z rodzin o niskich dochodach ), którzy nie mają żadnych szans na wakacyjny wypoczynek poza miejscem swojego zamieszkania. Dzieci te pod okiem wychowawców nie tylko uczestniczą w różnego rodzaju zabawach, grach świetlicowych i zajęciach sportowych, ale i otrzymują codziennie 2 pełnowartościowe posiłki, tj. śniadanie i obiad. Z tej formy wypoczynku skorzystało do tej pory 792 dzieci.
 2. Organizujemy jedną lub dwie całodzienne wycieczki autokarowe podczas każdego turnusu półkolonii. Od roku 2003 – 2012 było ich 18, między innymi do Chęcin, Jaskini „Raj”, Oblęgorka, Kałkowa, Pińczowa, Sobkowa, Kurozwęk, Szydłowa, Sandomierza i Krakowa. Cztery z nich całkowicie sfinansował prezes Oddziału – dyr. NZOZ. Z pomocą przy ich organizacji , w tym także finansową, przychodzi nam również p. Bogusława Krawczyńska – radna powiatu.
 3. Udzielamy pomocy finansowej rodzinom wychowującym chore dzieci i będącym w bardzo trudnej sytuacji materialnej.
 4. Zaopatrujemy dzieci w wyprawki szkolne.
 5. Zbieramy używaną odzież i przekazujemy ją potrzebującym.
 6. Obdarowujemy dzieci z najuboższych rodzin paczkami (słodycze i owoce). Do tej pory przygotowaliśmy ich 486 za kwotę ponad 25 tys. zł, z czego 87 paczek ufundował sam prezes.

Środki na działalność statutową pozyskujemy z następujących źródeł:

 1. Ze składek członków zwyczajnych (12 zł. rocznie)
 2. Z dobrowolnych wpłat członków wspierających
 3. Z dotacji otrzymywanych z Urzędu Gminy w Łącznej na organizację półkolonii
 4. Z organizowanych przez nas corocznie kwest przy kościele parafialnym w Łącznej. Było ich już 10. Kwoty, jakie zbieramy do puszek kwestarskich, są z roku na rok coraz wyższe i kształtują się od 1061,07zł w roku 2003 do 1682,60zł w 2012r. W sumie z tego tytułu wzbogaciliśmy konto TPD o 14 059, 46zł.
 5. Od Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” z Gdyni. Zaznaczyć trzeba, że są to środki celowe i można je wydać tylko i wyłącznie na przygotowywanie posiłków na półkolonie. Do tej pory z „Maciusia” dostaliśmy 7300zł.
 6. Z 1% należnego podatku od osób fizycznych. Z tego tytułu otrzymujemy coraz to wyższe kwoty dzięki temu, że zaufali nam nasi mieszkańcy, którzy ten 1% przekazują na rzecz TPD od 2008r.

W roku 2008 była to kwota 869,55zł

w 2009 – 1562,40 zł

w 2010 – 3745,98zł

w 2011 – 4082,49zł

w 2012 – 5025,33zł

Razem 15.285,75zł

W tym miejscu należy jesze dopowiedzieć, że w trakcie trwania każdej półkolonii otrzymujemy również darowizny w postaci artykułów spożywczych. I tak dzięki staraniom p. Jerzego Wydrycha ( byłego prezesa, ofiarnego darczyńcy i nadal bardzo aktywnego działacza TPD) przez 9 lat na pieczywo zwykłe (chleb i bułki)  oraz pieczywo cukiernicze nie wydaliśmy ani jednej złotówki. Podobnie jak z mięsem i wędlinami drobiowymi. Te od początku , czyli od 2003r. aż do dziś otrzymujemy darmo od braci Zbigniewa i Piotra Piwowarczyków z Zagórza. Także firma „DODONI”, przez 7 lat przychodziła nam z pomocą, ofiarując napoje owocowe.

Na koniec gorący apel do wszystkich dorosłych mieszkańców naszej gminy, czyli do osób pracujących, emerytów i rencistów.

Zjednoczmy się w działaniu dla dobra dzieci gminy Łączna!

Sprawmy, by 1% podatku, jaki już odprowadziliśmy do Urzędu Skarbowego, wrócił do nas, czyli do TPD!

W pełni pozwala nam na to prawo, a my z uporem maniaka nie chcemy z niego korzystać. Tak niewiele przecież trzeba uczynić, by te pieniądze zostały w naszej gminie, zamiast wzbogacać fiskusa, czyli Warszawę. Jesteśmy pewni, że gdyby wszyscy włączyli się do tej akcji, to konto TPD wzbogaciłoby się nie o 5 tysięcy jak w roku 2012, ale o 50 tys. złotych. Jakże szkoda tych pieniędzy, które gdzieś tam „u góry giną”!

Dla tych samodzielnie wypełniających PIT-y podajemy, co należy w odpowiednich miejscach wpisać.

NR KRS: 0000114345

Cel szczegółowy 1%: TPD Łączna

Jeśli ktoś nie potrafi sobie sam poradzić z wypełnieniem PIT-u, prosimy zwrócić się o pomoc bądź to do nauczyciela, bądź do swojego radnego lub kogoś z Zarządu, a my dokonamy reszty.

Za zrozumienie i pomoc w realizacji zadań statutowych serdecznie

podziękowania składa

Zarząd Oddziału Gminnego TPD w Łącznej

Rozkład jazdy Mini BUS

 

Skarżysko Kamienna - Kielce poniedziałek-piątek 4:30, 5:50, 7:05, 8:40, 10:30, 11:40, 14:40, 16:00, 
Skarżysko-Kamienna - Kielce sobota-niedziela

NIE KURSUJE

Kielce - Skarżysko-Kamienna poniedziałek-piątek

5:50, 6:57, 9:19, 9:57, 13:00, 13:25, 16:10, 16:55,

Kielce - Skarżysko-Kamienna sobota-niedziela

 NIE KURSUJE

 


Od 2 sierpnia wznowione zostają kursy busa

Odjazd z Kielc ul. Czarnowska

Odjazd ze Starachowic ul. Radomska

Ze Starachowic do Kielc :

5:15, 8:41, 13:41

Z Kielc do Starachowic:

7:00, 10:30, 15:35

 

 

 

 

 

Rozkład jazdy  VIKI - BUS

 

                                                    ROZKŁAD JAZDY - OBOWIĄZUJE od 2 WRZEŚNIA

Skarżysko - Kamienna Dworzec PKP stanowisko nr 1

Skarżysko Kamienna - Kielce poniedziałek-piątek

 4:50, 5:15, 6:05, 6:20, 6,40, 7:15, 7:30,9:10,  9:45, 10:20, 10:55, 12:00, 12:45, 13:25, 13:40, 14:10, 15:00, 15:30, 17:00, 18:00, 19:50

Skarżysko-Kamienna - Kielce sobota-niedziela

4:50s, 7:30sn, 8:20s, 10:15sn, 12:45s, 13:25sn, 15:30s, 17:05sn, 19:50s

Kielce - Skarżysko-Kamienna poniedziałek-piątek

6:05,  6:30, 7:30, 7:50, 8:30,  8:50, 9:30, 10:40, 11:15, 11:48, 12:20, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:40, 16:25, 17:20, 18:15, 19:30, 21:15

Kielce - Skarżysko-Kamienna sobota-niedziela

6:30s, 8:55sn, 11:15s, 11:48sn, 14:00s, 15:05sn, 16:50s, 18:15sn, 21:15s

Kielce Dworzec Busów ul. Żelazna, stanowisko nr 8

Objaśnienia:

s- kursuje w soboty
n- kursuje w niedziele
p – kurs pośpieszny trasa S7

Tel: 791 508 518

 

 

Rozkład jazdy PKP

obowiązuje od 29 VIII – 6 XI 2021

 

 

 

 

 

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Łączna

Czerwona Górka 1B

26-140 Łączna

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ePUAP - adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

telefon: +48 41 25 48 960

fax: +48 41 25 48 977

 NIP Urzędu Gminy: 663-14-26-243

NIP Gminy Łączna: 663-18-67-303

REGON Urzędu Gminy: 290567124

REGON Gminy Łączna: 291010180

 

Nr rachunku bankowego: 

Bank Spółdzielczy Suchedniów Oddział w Łącznej

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

Kasa czynna

poniedziałek - piątek 

8.00 - 13.30

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30-16:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek

7:30-15:00

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dominika Jankowicz

kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 575 001 259

      

Przed przyjściem do Urzędu – zadzwoń, czy twoją sprawę nie można załatwić bez wizyty w Urzędzie.

 

 PIERWSZY KONTAKT:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numery telefonów

PIERWSZY KONTAKT:


– 41 25 48 960      Sekretariat Urzędu
– 41 25 48 977      FAX Sekretariat Urzędu
– 605 799 499       Promocja gminy

ORGANIZACJA:

– 41 25 48 961      Sekretarz Gminy
– 41 25 48 961      Kadry
– 41 25 48 978      Obsługa Rady Gminy - Decyzje RG,   Uchwały RG
604 994 659       Obrona Cywilna
– 41 25 48 963      Informatyk, Radca Prawny, strona internetowa, stypendia: wydawanie decyzji, przyjmowanie rachunków

OŚWIATA:

– 41 25 48 961     Oświata – Edukacja, Stypendia

KSIĘGOWOŚĆ:

– 41 25 48 970     Skarbnik Gminy - księgowość budżetu Gminy, księgowość jednostek organizacyjnych, sprawozdawczość, projektowanie budżetu, wykonanie budżetu.

-  41 25 48 968     Z - ca Skarbnika
– 41 25 48 965     Księgowość: płace, podatki, księgowość podatkowa, PEFRON
– 41 25 48 965     Księgowość: wymiar podatkowy, Vat – faktury, osoby prawne, środki transportu, akcyza, wydawanie zaświadczeń, opłaty – dzierżawy, czynsze, pas drogowy, eksploatacja, kontrola podatkowa
– 41 25 48 965    Księgowość: dochody i wydatki Urzędu Gminy, sprawozdawczość budżetowa jednostki, bilanse jednostki i Gminy, ubezpieczenia pracowników PZU.
– 41 25 48 966    Kasa: wpłaty: śmieci, woda, ścieki, opłaty skarbowe, wypłata świadczeń GOPS.

INWESTYCJE:

– 41 25 48 975     Kierownik Wydziału Technicznego – zamówienia publiczne, inwestycje.
– 41 25 48 972     Środki pozabudżetowe, środki Unijne.
– 41 25 48 972     Zarządzanie drogami.
– 41 25 48 975     Rolnictwo, ochrona środowiska, azbest, wycinka drzew, bezpańskie zwierzęta.
– 41 25 48 973     Czystość, porządek, gospodarka odpadami, nieczystości stałe i płynne.                                

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE:

– 41 25 48 973      Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: wypisy, wyrysy, gospodarka gruntami, nadawanie numerów domów, decyzje i naliczenia: dzierżawy, czynsze.

USC:

– 41 25 48 967      Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja gospodarcza CEIDG, zameldowania, wymeldowania, zapewnienia do ślubu, wydawanie i rejestracja odpisów aktów: zgonu, urodzenie, małżeństwa.
– 41 25 48 967      Ewidencja ludności, dowody osobiste.

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA:

-41 25 48 967       Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, profilaktyka uzależnień, Gminna Komisja d/s Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Komisja Społeczna

Komisja Społeczna - 8 radnych

1. Siewierska Marta  - Przewodniczący
2. Cieślik Halina - Zastępca Przewodniczącego
3. Chaba Edward - członek
4. Janik Tomasz  - członek
5. Litwiński Sławomir - członek
6. Nyga Mirosław - członek
7. Pająk Monika - członek
8. Wisowaty Andrzej- członek

Komisja Finansowo - Gospodarcza

 Komisja Finansowo-Gospodarcza - 8 radnych

1. Litwiński Sławomir - Przewodniczący
2. Krawczyńska Bogusława - Zastępca Przewodniczącego
3. Cieślik Halina - członek
4. Janik Tomasz - członek
5. Ledwójcik Tadeusz - członek
6. Pająk Monika - członek

7. Piwowar Bernarda - członek
8. Wisowaty Andrzej - członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 6 radnych

1. Chaba Edward - Przewodniczący
2. Mendak Dariusz - Zastępca Przewodniczącego
3. Krawczyńska Bogusława - członek
4. Ledwójcik Tadeusz - członek
5. Nyga Mirosław - członek
6. Wykrota Edmund - członek

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna - 4 radnych

1. Januchta Jacek - Przewodniczący
2. Wykrota Edmund - Zastępca Przewodniczącego
3. Piwowar Bernarda- członek
4. Siewierska Marta - członek

Podkategorie

 

a straż

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo