preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

...z sesji Rady Gminy. Dnia 3 września br. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się XI – e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna. Na sesji gościli Starosta Skarżyski p. Artur Berus oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Marek Czyż. Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński przedstawił Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności między sesjami, gdzie uczestniczył w:
- spotkaniu z p. Beatą Sot – Janaszek nową dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleziance,
- uroczystościach rocznicowych w Michniowie,
- spotkaniach dotyczących przebudowy drogi powiatowej w Podzagnańszczu,
- uroczystych obchodach 100 – lecia Policji w Skarżysku – Kamiennej,
- spotkaniu z Radą sołecką Klonowa,
- spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim dotyczącym rządowego dofinansowania do transportu zbiorowego,
- spotkaniu z przedstawicielem Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach,
- uroczystościach dożynkowych w Łącznej,
- spotkaniu w Nadleśnictwie Suchedniów,
- spotkaniach z mieszkańcami Klonowa w sprawie dowozu dzieci do szkoły,
- spotkaniu w sprawie projektu świetlicowego GOPS,
- posiedzeniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
- podpisaniu umowy w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie dotacji dla OSP Łączna.
Z wniosków radnych dotyczących stanu dróg, Wójt poinformował o działaniach firmy zewnętrznej, która usunie ubytki. Natomiast w sprawie remontu chodnika od Urzędu Gminy do Starodroża wysłane zostanie pismo do Zarządu Dróg w Skarżysku Kamiennej z prośbą o ujęcie w budżecie na 2020r. remontu naszego chodnika. Zamontowane zostały również barierki ochronne przy drodze w Zajamniu, za które radna Siewierska serdecznie podziękowała p. Wójtowi i Kierownikowi Działu Technicznego.
Pan Starosta zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o pomoc finansową na remont drogi powiatowej w Klonowie. Powiat skarżyski otrzymał dofinansowanie od Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 80 % kwoty inwestycji, ale 20% kosztów leży w gestii Powiatu. Ponieważ nie dysponuje on takimi środkami p. Starosta zwrócił się z prośbą o pomoc.
Na sesję przybyli również mieszkańcy miejscowości Klonów i Stawik w sprawie złożonych petycji dotyczących przywrócenia zeszłorocznej organizacji dowozu dzieci do szkół. Podczas długiej i burzliwej dyskusji w tej sprawie głos zabrali: Wójt, Sekretarz, radni. Swoje stanowisko w sprawie roszczeń rodziców przedstawił także radca prawny.
Rada Gminy podjęła uchwały w następujących sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej
b) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Gózd gmina Łączna
c) wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na czas nieoznaczony
d) zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna
e) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej
f) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna
g) ustalenia cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna od dnia 05.09.2019r. do dnia 04.09.2020r.
h) utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej
i) zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
j) zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
k) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna
na lata 2019-2027
l) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego
m) udzielenia pomocy finansowej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza”
n) zaciągnięcia kredytu.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

Mapa gminy

37

Halo Łączna

szop

wirtualny swiat

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń