preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

...z sesji Rady Gminy. Dnia 30 maja br. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się VIII w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.

W swoim sprawozdaniu z działalności pomiędzy sesjami Wójt Gminy podkreślił między innymi:
- spotkanie z Zarządem Klubu Seniora,
- spotkanie z przedstawicielami firmy remontującej budynek w Klonowie,
- spotkanie z dyrektorami i pedagogami naszych szkół w sprawie bezpieczeństwa i narkomanii w szkołach,
- spotkanie w sprawie remontu drogi do Zagórza i inwestycji w Podzagnańszczu,
- udział w konferencji w Warszawie ( aula SHG ) gmin wyróżnionych zaszczytnym tytułem GMINA NA 5! Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej uhonorował naszą gminę po przeprowadzeniu corocznych badań . Ocenie podlegał poziom jakości komunikacji gmin z potencjalnymi inwestorami przy wykorzystaniu drogi elektronicznej,
- spotkanie w sprawie adaptacji poddasza budynku przedszkola w Kamionkach,
- spotkanie z Dyrektorem ZTM w Kielcach w sprawie uruchomienia komunikacji publicznej do Klonowa.


Wójt Romuald Kowaliński poinformował Radę Gminy o działaniach jakie podjęła Gmina :
- podpisanie umowy z firmą na przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania „ Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksowa wymianę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna”,
- podjęcie decyzji o podziale na mniejsze działki nieruchomości położonej w Klonowie, ponieważ po dwukrotnym ogłoszeniu przetargów na sprzedaż przetargi kończyły się bez rozstrzygnięcia,
- złożenie wniosku do Starostwa o uznanie gruntu z budynkiem szkoły w Zaleziance jako mienie gminne,
- wystąpienie Urzędu Gminy do Zarządu Powiatu Skarżyskiego o pomoc finansową na realizację zadania polegającego na odbiorze, transporcie i utylizacji płyt azbestowo – cementowych, zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Łączna. Decyzją Zarządu przyznano kwotę 10 tys. zł.


Pan Wójt udzielił Radnym odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące m.in.
• koszenia rowów ( tym zadaniem w tym roku zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej),
• zatrudnienia grupy robót interwencyjnych ( w roku bieżącym Urząd Gminy w Łącznej nie podpisał umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku – Kamiennej na organizację robót publicznych, ponieważ program nakładał obowiązek zatrudnienia osób o odpowiednich kryteriach. Osoby takie były już zatrudnione u nas na umowach i niestety jako pracownicy nie sprawdziły się),
• przeglądu dróg ( w najbliższym czasie planowany jest gwarancyjny przegląd dróg w Klonowie oraz Zajamniu).
Po raz pierwszy, na mocy ustawy o samorządzie gminnym, został nałożony na Wójta Gminy obowiązek przedstawienia Radzie Gminy RAPORTU O STANIE GMINY. Pan Wójt zapoznał wszystkich obecnych na sesji z raportem ( raport dostępny na BIP w zakładce Rada Gminy - podkategoria Raport o stanie gminy).
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:
- demografia,
- finanse gminy,
- inwestycje gminne,
- działalność gospodarcza,
- infrastruktura techniczna,
- zagospodarowanie przestrzenne,
- oświata.


Radni przyjęli uchwały w sprawach:
a) metody ustalenia opłat oraz określenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łączna,
b) wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łaczna,
c) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w Obrębie Czerwona Górka stanowiącej własność Gminy Łączna,
d) przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna,
e) ustalenia diet dla sołtysów z terenu Gminy Łaczna.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

Mapa gminy

37

Halo Łączna

szop

wirtualny swiat

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń