preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

...z Sesji Rady Gminy. W czwartek 18 stycznia 2018r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się XL w kadencji, a pierwsze w Nowym Roku posiedzenie Rady Gminy Łączna. Po przyjęciu porządku obrad kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przedstawili radnym sprawozdania z działalności w 2017r. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącznej p. Maciej Mądzik oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe p. Urszula Wilkosz zapoznali wszystkich z programem działań szkół, osiągnięciami, wydatkami, planami na kolejny rok oraz projektami w jakich szkoły brały udział. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Magdalena Kowalik przedstawiła i omówiła harmonogram wszystkich imprez ( karnawał, 8 marca, dzień dziecka, wieczorki poetyckie, dni seniora, wakacje dla dzieci i wiele innych) jakie miały miejsce w 2017 roku i organizowane były przez bibliotekę. Dyrektor przedstawiła również stan czytelnictwa w naszej gminie, projekty w jakich uczestniczyła biblioteka oraz bilans finansowy z działalności placówki. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Marek Walkowicz przedstawił Radzie sprawozdanie z działalności ZGK oraz problemy z jakimi się borykał Zakład w ubiegłym roku ( ujęcie wody na Zaleziance). Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska zapoznała radnych z działaniami jakie podejmowali pracownicy w ramach programów rządowych, sytuacji i liczby osób korzystających z pomocy społecznej z terenu naszej gminy. Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach z tereny Gminy Łączna. Roczne sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2017r. przedstawili przewodniczący komisji:
- rewizyjnej – radny Jacek Januchta,
- planowania i budżetu – radny Sławomir Litwiński,
- gospodarczej – radny Mirosław Nyga,
- społecznej - radna Jolanta Żaczek.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński zapoznał radnych z działaniami jakie podejmował i jakie wnioski wykonał w okresie między sesjami. Pan Wójt spotkał się z architektami w sprawie aktualizacji dokumentacji projektowej budynku w Klonowie. Projekt został złożony na pozwolenie na budowę. Ponadto uczestniczył w podpisaniu umowy z Firmą Handlowo – Usługową ELDEKO ze Staszowa, którą reprezentował właściciel p. Krzysztof Dwojewski na konserwację oświetlenia drogowego w ilości 660 lamp. Ponadto, poinformował Radnych, że złożony przez Gminę wniosek „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej” przeszedł pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w ramach Projektu Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu ogółem: 9 291 337,58
Wydatki kwalifikowalne: 6 840 247,80
Wnioskowane dofinansowanie: 5 472 198,23.
Wkład UE: 5 472 198,23
Wkład własny: 3 819 139,35
Również projekt pod nazwą „ Eko – energia w gminach Łączna, Bliżyn i Skarżysko – Kościelne” złożony w ramach naboru dla działania 3.1 został zaakceptowany pod względem formalnym i zostanie poddany ocenie merytorycznej.
Pan Wójt przekazał Radnym informację, że znaczna część prac drogowych w miejscowości Zajamnie została już wykonana co wielokrotnie, osobiście starał się kontrolować. Droga na całej długości przykryta została warstwą bitumiczną. Termin zakończenia prac jest przewidziany na marzec.

Radni na posiedzenie podjęli uchwały w sprawach:
- ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2018r.
- zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2018r.
- zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018r. w Gminie Łączna,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2018-2026,
- uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2018r.

Mapa gminy

Halo Łączna

szop

tvs logo bottom

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń