preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

...z Sesji Rady Gminy. Dnia 29 czerwca 2017r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się XXXII posiedzenie Rady Gminy Łączna. Na czwartkowej sesji gościliśmy niezwykle utalentowaną młodzież z naszej gminy. Dominik Moskal tegoroczny absolwent Gimnazjum w Łącznej jest bardzo uzdolnionym uczniem. Laureat licznych konkursów przedmiotowych, wyniki z końcowego egzaminu gimnazjalnego na najwyższym poziomie. Na pamiątkę za wybitne osiągniecia Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński wręczył Dominikowi statuetkę „ PRIMUS INTER PARES”. Przewodnicząca Rady Gminy p. Monika Pająk odczytała List Gratulacyjny rodzicom Dominika i wręczyła go na ręce p. Anny Moskal. Drugim z honorowych gości był Michał Chrzęszczyk. O nim już nie raz pisaliśmy na naszej stronie internetowej. Niezwykle utalentowany sportowiec. Mimo, że już jakiś czas temu ukończył naukę w naszych szkołach, promuje nasza gminę i jest nasza dumą. Jest mistrzem w różnych kategoriach w biegach na różnych dystansach. Bierze udział w licznych akcjach charytatywnych. Pan Wójt serdecznie pogratulował wyników i osiągnięć, wręczył pamiątkę, życząc dalszych sukcesów. Gratulacje złożyli również: Przewodnicząca Rady Gminy p. Monika Pająk (w imieniu swoim i radnych), w-ce Przewodniczący p. Andrzej Wisowaty oraz Przewodnicząca Komisji Oświatowej p. Jolanta Żaczek.
Zgodnie z porządkiem obrad p. Wójt przedstawił sprawozdanie z prac między sesjami oraz wykonania wniosków i uchwał z poprzedniej sesji. Przedstawił radnym dwie kwestie dotyczące budżetu. Pierwsza dotyczyła dofinansowania do zakupu Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego – Furgon APRD dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej. Radni jednogłośnie zdecydowali, że nie wyrażają zgody na przekazanie środków na zakup samochodu dla Policji. Druga dotyczyła projektu budowy drogi do Podłazia. Rada Gminy jednogłośnie podjęła decyzję, że podtrzymuje stanowisko zawarte w dotychczasowym porozumieniu dotyczącym projektu budowy drogi.
Ponadto większością głosów Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:
- zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za 2016r.
- zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.
- zmiany uchwały Nr XXV/127/2016 Rady Gminy Łączna z dn.24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.
- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2016r. ( za udzieleniem absolutorium było 11 radnych , przeciw 3 radnych).
Zanim udzielono Wójtowi Gminy absolutorium, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie z wykonania budżetu Gminy za 2016r., która była pozytywna. Następnie przekazała informacje o stanie mienia komunalnego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jacek Januchta odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Opinia RIO była pozytywna. Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała p. Wójtowi a Wójt podziękował Radnym za zaufanie.

Mapa gminy

Halo Łączna

szop

tvs logo bottom

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń