preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

...z Sesji Rady Gminy. W dniu 15 lutego w sali obrad Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się XXIX posiedzenie Rady Gminy. Zgodnie z porządkiem obrad Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński przedstawił Radzie sprawozdanie między sesjami przy czym szczegółowo omówił spotkanie na Konwencie Wójtów, które dotyczyło działanie 3.1 OZE. Przedstawił bulwersujący problem dzierżawy słupów energetycznych. W tej sprawie będą prowadzone rozmowy z PGE. Wójt Gminy poinformował także, iż wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego w sprawie budowy odcinka drogi do kościoła. Inwestycja ta była zawarta w planie prac Starostwa z udziałem Gminy Łączna na rok 2017. Nasz udział w tej inwestycji to 200 tys.zł. Następnie kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bernardyna Wasińska poinformowała o zakupie 20 czujników czadu. Temat ten był podjęty na poprzedniej sesji. Po weryfikacji wytypowano 20 rodzin, u których zostaną zamontowane nieodpłatnie urządzenia.
Podjęto uchwały w następujących sprawach:
- Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Reforma edukacji ( Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę) wprowadza zmianę ustroju szkolnego. Przygotowany projekt uchwały określa plan sieci wszystkich szkół na terenie Gminy Łączna w okresie przejściowym a także po całkowitym zakończeniu funkcjonowania gimnazjów. Ponadto, proponowany plan zapewni realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wszystkim dzieciom naszej gminy. Uchwała została podjęta.
- Zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.
Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek przedstawił radnym na czym polega zmiana w uchwale dotyczącej opłat za przedszkole. Dla dzieci do 5 roku życia opłata za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z przedszkola poza podstawą programową wynosić będzie maksymalnie 1zł/godz. (warunek Ministerstwa). Uchwała zwalnia z opłat za korzystanie z przedszkoli dzieci 6 – letnie, na które jest naliczana subwencja oświatowa. Uchwała została podjęta.
- Zatwierdzenie taryf wody na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
Uchwała została podjęta.
- Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej w trybie bezprzetargowym.
Na wniosek jednego z radnych uchwała została odłożona do kolejnego posiedzenia .
- Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2018.
Odbyła się ogólna dyskusja o wadach i zaletach funduszu sołeckiego. Radni poprosili o dalsze rozmowy i konsultacje z sołtysami na oddzielnym spotkaniu. Jednakże, obserwując frekwencję sołtysów na ostatnim posiedzeniu Rady – Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w uchwałę i głosami 10 za i 4 przeciw uchwała została podjęta.