preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

...z sesji Rady Gminy. Dnia 29 czerwca 2021r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwona Górka 1B odbyło się XXIX posiedzenie Rady Gminy Łączna. Zgodnie z porządkiem obrad Wójt Romuald Kowaliński przedstawił sprawozdanie z prac między sesjami oraz wykonania wniosków i uchwał z poprzedniej sesji.

Pan Wójt uczestniczył w:

- spotkaniu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej poświęconym zasadom finansowania inwestycji drogowych w miejscowości Występa i Klonów,
- wideokonferencji z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie promocji szczepień przeciwko COVID – 19,
- zdalnym posiedzeniu Związku Gminy Gór Świętokrzyskich w Bielinach dotyczącym absolutorium dla Zarządu Związku oraz zmianom w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- spotkaniu w sprawie progów zwalniających w Klonowie,
- zdalnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Powiatu Skarżyskiego,
- zdalnym spotkaniu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów województwa świętokrzyskiego dotyczącego problematyki regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz pozyskiwania środków finansowych z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych,
- posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy,
- spotkaniu z p. Hochel z Gozdu w sprawie zmian MPZP dotyczącego przeznaczenia działek, których jest właścicielem pod fotovoltaikę.

Z wniosków zgłoszonych przez radnych:
- uzupełniono piasek na plaży i boisku do siatkówki przy zalewie Jaśle, a także zamontowano 5 ławek i kosze oraz wykoszono teren przy zalewie,
- wycięte zostały krzaki przy drodze gminnej w Ostrowie i Zajamniu. Rozpoczęto prace wycinki krzaków na drodze do Osieczna,
- trwa koszenie poboczy przy starodrożu oraz czyszczenie wysp i peronów przystankowych,
- odbyła się komisja objazdowa wydziału komunikacji Starostwa, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz pracownika Urzędu Gminy dotycząca organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych.

Rada Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania po czym podjęła uchwały w następujących sprawach:

a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łączna, w roku szkolnym 2021/2022
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
c) zaciągnięcia kredytu
d) organizacji wspólnej obsługi kasowej jednostek budżetowych gminy Łączna oraz samorządowej instytucji kultury
e) nabycia na rzecz Gminy Łączna prawa własności nieruchomości gruntowej działek o nr 157/3 i 157/4 o łącznej powierzchni 190 m2 , obręb ewidencyjny Klonów, znajdujących się w pasie drogi gminnej w Klonowie.
f) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnego do kąpieli na terenie gminy Łączna w roku 2021.

Zanim udzielono Wójtowi Gminy Romualdowi Kowalińskiemu absolutorium (jednogłośnie), zastępca Skarbnik Gminy p. Joanna Kopytek odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie z wykonania budżetu Gminy za 2020r. Następnie przekazała informacje o stanie mienia komunalnego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jacek Januchta odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Opinia RIO była pozytywna. Przewodnicząca Rady Gminy Monika Pająk pogratulowała p. Wójtowi, a Wójt podziękował Radnym za zaufanie.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

Mapa gminy

37

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła