preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

... z sesji Rady Gminy. W poniedziałek 31 maja br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącznej odbyło się XXVIII posiedzenie Rady Gminy Łączna. Po stwierdzeniu kworum i przyjęciu porządku obrad sprawozdanie z prac między sesjami przedstawił Wójt Gminy Romuald Kowaliński.
Pan Wójt uczestniczył w :
- zdalnym posiedzeniu ZGGŚ, poświęconym przyjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na lata 2021-2030,
- posiedzeniu Komisji Finansowo – Gospodarczej Rady Gminy Łączna,
- spotkaniu z Dyr. ZDP p. Markiem Czyżem i członkiem Zarządu Powiatu p. T. Bałchanowskim w sprawie drugiego etapu przebudowy drogi powiatowej w Występie,
- spotkaniu z przedstawicielem handlowym firmy Polskie ePłatności S.A. w sprawie zainstalowania w kasie Urzędu zestawu umożliwiającego dokonywanie transakcji przy użyciu kart płatniczych - głównie pod kątem bezgotówkowego regulowania opłat za podatek, śmieci i wodę.

Wójt Gminy poinformował Wysoką Radę, iż:
- złożone w dniu 28 grudnia br. za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego trzy wnioski w ramach naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie otrzymały dofinansowania,
- w ostatnich dniach zostały przekazane dokumenty do Miasta i Gminy Suchedniów w sprawie podpisania protokołu przekazania działek drogowych w Podłaziu,
- zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozpoczęto procedurę naliczenia renty planistycznej dla obrębów geodezyjnych Klonów i Łączna.
Ponadto:
W kwietniu zostały złożone trzy wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejścia dla pieszych. Planowane do przebudowy przejścia zlokalizowane są na Starodrożu DK7 :
- przy Szkole w Goździe,
- przy składzie budowlanym,
- Delikatesach Centrum w Łącznej.

Zaplanowano :
- przebrukowanie istniejących azyli,
- montaż dedykowanego doświetlenia,
- system aktywnego oznakowania,
- przebudowę ciągów pieszych w obrębie oddziaływania przejść,
- wymianę oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej.
Na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania znalazły się w/w wnioski.
Został złożony również wniosek pn. „Odbiór, transport i utylizacja płyt cementowo-azbestowych w 2021 roku z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Łączna” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
W ramach zadania zaplanowano odbiór i utylizację 6000 m2 (90 Mg) płyt azbestowych od mieszkańców gminy. Wartość zadania: 41 000,00 zł. (dofinansowanie 100%)

Radni podziękowali p. Wójtowi za prace porządkowe i koszanie rowów na terenie Gminy.
Z wniosków zgłaszanych przez radnych wykonano:
1. Ubytki na drodze gminnej w msc. Łączna zostały uzupełnione masą asfaltową na zimno.
2. Droga gminna w msc. Jaśle (wzdłuż zbiornika wodnego) została częściowo wyrównana kruszywem - wysypano 50 m3 kruszywa.
3. Prowadzona jest wycinka zakrzaczeń na odcinku Osełków – Stawik – Jaśle.
4. Uzupełniono brakujące oznakowanie na „wyspach” Starodroża S7 w msc. Gózd i Łączna,
5. Uzupełniono uszkodzone progi zwalniające w msc. Osełków i Stawik,

Przygotowywane jest porozumienie na wykonanie prac projektowych budowy chodnika wraz z oświetleniem oraz nakładki asfaltowej na drodze powiatowej na odcinku Podzagnańszcze – Zagórze.
Trwają prace nad projektem na przebudowę drogi Krzyżka – Podłazie, natomiast w czerwcu br. ruszą prace nad przygotowaniem projektu przebudowy drogi Jaśle przy zbiorniku wodnym.
Pytania i wnioski radnych dotyczyły remontów dróg, budowy oświetlenia oraz budowy kanalizacji w następnych miejscowościach.

Rada Gminy podjęła Uchwały w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Jęgrzna stanowiąca własność Gminy Łaczna,
b) zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
c) zmiany Nr4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna,
d) aktualizacji i przyjęcia „Aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022” ,
e) przystąpienia Gminy Łączna do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja
Turystyczna „Góry Świętokrzyskie” oraz upoważnienia Wójta Gminy Łączna do wyznaczania reprezentanta Gminy Łączna w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie”,
f) zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej,
g) o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,
h) wyrażenia zgody na podjęcie negocjacji dotyczących wykupienia działek o nr 157/3 i 157/4 o powierzchni 190 m kw., znajdujących się w pasie drogi gminnej w Klonowie,
i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, część nieruchomości stanowiącą własność Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
j) ustalenia cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna od dnia 05.09.202Ir. do dnia 04.09.2022r.,
k) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
l) zmian budżetu Gminy Łączna na 2021 rok,
m) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2021-2030,
n) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

Mapa gminy

37

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła