preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

...z sesji Rady Gminy. W piątek 19 marca 2021r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącznej odbyło się XXVII – e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna. Przewodnicząca Monika Pająk powitała przybyłych radnych, pracowników Urzędu Gminy oraz gości, a po stwierdzeniu kworum otworzyła obrady. Według przyjętego porządku obrad sprawozdania z działalności w 2020r. przedstawili kolejno kierownicy jednostek organizacyjnych:
- Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącznej p. Maciej Mądzik,
- Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe p. Urszula Wilkosz,
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Monika Marcisz,
- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Marek Walkowicz,
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Beata Kołda.

Następnie sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2020r. przedstawili przewodniczący Komisji:
- Komisja Rewizyjna radny Januchta Jacek,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji radny Edward Chaba,
- Komisja Finansowo – Gospodarcza radny Sławomir Litwiński,
- Komisja Społeczna radna Jolanta Żaczek.

Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek zapoznał wszystkich z wysokością średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po czym przedstawił w imieniu Wójta sprawozdanie z prac między sesjami.

Wójt Gminy Romuald Kowaliński uczestniczył w:

- spotkaniu z władzami powiatu zorganizowanym przez Starostę Powiatu Skarżyskiego,
- obecności władz powiatu skarżyskiego, w przekazaniu nowego samochodu dla Policji, którego zakup został dofinansowany przez Gminę Łączna w wysokości 20 tys. zł,
- spotkaniu z p. Andrzejem Prusiem Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych,
- podpisaniu aktu notarialnego w sprawie sprzedaży działki zlokalizowanej w Klonowie nr 204/5,
- spotkaniu z Komendantem PSP w Skarżysku Kam. w sprawie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnych w dowozie do punktu szczepień w Łącznej,
- wideokonferencji z WFOŚiGW w Kielcach,
- konferencji on-line z przedstawicielami samorządów zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski,
- posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy Łączna,
- spotkaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn w sprawie przygotowywanej przez ZGGS Strategii,
- spotkaniu z Wicewojewodą Świętokrzyskim p. Rafałem Nowakiem w sprawie dofinansowania wniosków złożonych przez Gminę,
- spotkaniu z p. Michałem Cieślakiem ministrem odpowiedzialnym za sprawy i rozwój samorządu terytorialnego. Wspiera on gminy i powiaty w pozyskiwaniu rządowych pieniędzy na ich rozwój.
- spotkaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn w sprawie wspólnych działań planowanych do ujęcia w strategii ZGGS,
- zdalnym posiedzeniu ZGGŚ,
- spotkaniu z kierownikiem NZOZ w Łącznej p. K. Ligowskim w sprawie zwiększenia zakresu usług medycznych dla naszych mieszkańców, - spotkaniu z radnymi w sprawie pomocy dla pogorzelców z Kamionek.

Ponadto Sekretarz przekazał Wysokiej Radzie następujące informacje:

- w dniu 28 grudnia br. złożono za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego trzy wnioski w ramach naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków (wkład własny) – wnioskowana kwota 1 615 820,58 zł
2) Przebudowa drogi Podłazie – wnioskowana kwota 1 000 000,00 zł
3) Przebudowa drogi Jaśle – wnioskowana kwota 1 000 000,00 zł,

- 9 marca br. pracownik wydziału technicznego wraz z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych dokonali przeglądu technicznego dróg powiatowych, podczas którego wskazano odcinki do bieżących napraw oraz remontów – pismo ze zbiorczymi uwagami dot. dróg powiatowych zostało oficjalnie przekazane do Starostwa w dniu 11.03.2021r.,

- Gmina zatrudniła jednego pracownika na umowę zlecenie, który od kilku dni sprząta najbardziej zaśmiecone po zimie tereny gminne. Środki te z powodzeniem zawsze można wykorzystywać w innym celu pod warunkiem że wzrośnie świadomość społeczna naszych mieszkańców, którzy pomimo regulowania opłat za śmieci nadal praktykują podrzucanie odpadów w miejsca mniej użytkowane na terenie naszej jednostki,

- mniejsze ubytki na drogach gminnych zostały uzupełnione masą asfaltową na zimno przez pracowników ZGK na zlecenie gminy,
- trwa wycinka krzewów na odcinku drogi gminnej Osełków – Stawik – Jaśle,
- zlecone zostało uzupełnienie brakującego oznakowania na „wyspach” Starodroża S7 w msc. Gózd i Łączna oraz uzupełnienie uszkodzonych progów zwalniających w msc. Osełków i Stawik (termin wykonania marzec - kwiecień),
- pismem z dnia 11.03.2021r. Gmina zwróciła się do Starosty Powiatu Skarżyskiego o ujęcie w budżecie i harmonogramie robót drogowych na rok 2021 generalnego remontu odcinka drogi powiatowej 0589T w miejscowości Podzagnańszcze (okolice posesji nr 40-41) oraz drogi powiatowej 0588T (odcinek Zaskale – Wiącka).

Rada podjęła Uchwały w następujących sprawach:

a) ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2021 rok,
b) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2021 rok,
c) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,
d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
e) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku,
f) zmian budżetu Gminy Łączna na 2021 rok.

Na zakończenie obrad Przewodnicząca Rady Gminy p. Monika Pająk złożyła wszystkim życzenia ciepłych, spokojnych, zdrowych świąt. 

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

Mapa gminy

37

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła