preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

... z sesji Rady Gminy. W środę 30 grudnia br. na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy zachowaniu procedur higieny i bezpiecznych odległości odbyło się ostatnie w tym roku XXVI posiedzenie Rady Gminy Łączna. Przewodnicząca Rady Gminy Monika Pająk przywitała wszystkich przybyłych na ostatnią w bieżącym roku sesję RG. Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy oraz z realizacji uchwał przestawił Wójt Gminy Łączna Romuald Kowaliński.
Pan Wójt uczestniczył w:
- posiedzeniu Komisji Społecznej i Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Łączna,
- podpisaniu aktu notarialnego sprzedaży gruntu w Klonowie ,
- zdalnym posiedzeniu ZGGŚ,
- połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy,
- posiedzeniu Komisji Finansowo Gospodarczej,

oraz wydał Zarządzenia w sprawie:
- zmian budżetu gminy Łączna na 2020 rok,
- powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych w Urzędzie Gminy w Łącznej,
- ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Łącznej.

Pan Wójt przekazał również informacje, że:

- w dniu 28 grudnia br. za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego zostały złożone trzy wnioski w ramach naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków (wkład własny) – wnioskowana kwota 1 615 820,58 zł
2) Przebudowa drogi Podłazie – wnioskowana kwota 1 000 000,00 zł
3) Przebudowa drogi Jaśle – wnioskowana kwota 1 000 000,00 zł,

- w dniu 28 grudnia br. wpłynęła do Urzędu decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi :
wyrażająca zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze, zgodnie z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów rolnych klas III o łącznej pow. 4,7017ha położonych w obrębie Występa,
nie wyrażająca zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas III o łącznej pow. 2,0381ha położonych w obrębie Występa.
Przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze nie znalazło uzasadnienia, gdyż wnioskowane grunty wraz z sąsiednimi terenami tworzą duży obszar charakteryzujący się korzystnymi warunkami do produkcji rolniczej. Zmiana przeznaczenia spowoduje naruszenie rolniczej zwartości i zakłóci ład przestrzenny na tym terenie,
- w dniu 16 grudnia br. doręczone zostały do Starostwa wnioski o wydanie decyzji komunalizacyjnej na działki drogowe w miejscowości Osełków i Jaśle,
- zlecona została wycena działek drogowych w Podłaziu niezbędna do podpisania porozumienia miedzy gminami do celów komunalizacyjnych.
- dostarczone zostały oświadczenia mieszkańców Jęgrznej w sprawie komunalizacji dróg, dzięki czemu możemy teraz wystąpić do Starostwa o materiały do wniosku, niezbędne do uzyskania decyzji komunalizacyjnej na te grunty.
- został ogłoszony przetarg nieograniczony dot. zadania : "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej".
Wartość kosztorysowa: 11 461 309,81 zł
Termin realizacja inwestycji: do końca III kwartału 2023r.
- Gmina nadal oczekuje na refundację środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 189 115,68 zł. za wykonanie wymiany oświetlenia w ramach projektu „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna”,
Odpowiadając na wnioski i zapytania Państwa radnych zgłaszane często na posiedzeniach Rady dotyczące poprawy stanu dróg gminnych Wójt Gminy informował Wysoką Radę, że wyremontowane zostały kolejne odcinki dróg gminnych:
- w miejscowości Podzagnańszcze (Dołki) wykonana została nawierzchnia wraz z podbudową szerokości 3m o łącznej długości 128 m,
- w miejscowości Jaśle wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z podbudową szerokości 4 m oraz jednostronnym odtworzeniem rowu - długość remontowanego odcinka 190 m.
Łączny koszt ww. inwestycji wyniósł 93 363,15 zł brutto i został sfinansowany z środków własnych gminy.
- w styczniu 2021 roku odbędzie się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych.

Za wyremontowanie odcinków dróg Pan Wójt otrzymał od Radnej Żaczek i Radnego Wykroty serdeczne podziękowania.

Radni podjęli następujące uchwały w sprawach:
a) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok w Gminie Łączna,
b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2021-2030,
c) uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2021 rok,
d)wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Gmin Łączna.

Na zakończenie obrad Przewodnicząca Rady oraz Wójt złożyli wszystkim życzenia noworoczne.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

Mapa gminy

37

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła