preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Temat: Czy wodór może być paliwem przyszłości? Samochody zasilane wodorem.

Uczniowie po złożeniu modelu obserwowali jeżdżące autko-model pojazdu napędzanego czystym wodorem gromadzonym w wodzie w wyniku wykorzystania ogniwa paliwowego typu PEM (Polymer Electrolyte Membrane). Mogli obserwować tworzenie się tlenu i wodoru w dwóch transparentnych pojemnikach z wodą umieszczonych z tyłu pojazdu.
Wniosek: W wyniku zachodzenia reakcji tlenu z wodorem wytwarzano energię elektryczną oraz wodę (para wodna) – pojazd poruszał się cicho, bez wydzielania toksycznych produktów spalania.
Na zakończenie uczniowie burzliwie dyskutowali na temat wad i zalet zastosowania wodoru jako paliwa na szeroką skalę.

23 kwietnia 2018 r. uczniowie wraz z opiekunami przygotowali szkolny apel poświęcony „Światowemu Dniu Ziemi”. Pod hasłem „End Plastic Pollution” - dotyczyło ono walki z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami. Dzień Ziemi stał się również okazją do przeprowadzenia w szkole Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska „Ekotest 2018” organizowanego przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie, w którym wzięło udział ogółem 23 uczniów z całej szkoły. Celem konkursu jest promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów oraz zwiększenie ich świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego.

Uczniowie poznawali zależności między organizmami w lesie, wzbogacali wiedzę o biocenozie lasu z użyciem planszy dydaktycznych, gry dydaktyczne, poznawali różnorodność ekosystemów leśnych na świecie.

Przez cały październik i listopad 2017r. prowadzili obserwacje roślin i grzybów spotykanych w Łącznej korzystając z mikroskopów, lupy i atlasów.
W czasie zajęć prowadzili obserwacje mikroskopowe wykonywanych przez siebie preparatów.
Na zajęciach używali kart demonstracyjnych celem opisywania cyklu życia metalu, plastiku, drewna i szkła – poznawali proces recyklingu.
W styczniu identyfikowali zabytki Łącznej i województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem sposobów ochrony przyrody i środowiska.

Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali i przeprowadzili pokaz doświadczeń i eksperymentów ekologicznych w ramach Dnia Otwartego Szkoły.

Temat: Ogniwo paliwowe jako przykład wykorzystania etanolu do produkcji energii elektrycznej.Uczniowie klas V poznali działanie modelu bio – energii wykorzystując etanol do produkcji energii elektrycznej. Ogniwo paliwowe przetwarza energię elektryczną w wyniku chemicznej przemiany 15% - ego roztworu etanolu w roztwór kwasu – papierek uniwersalny barwił się w zakresie pH6. Uczniowie zauważyli że ogniwo to może być przyszłościowym źródłem energii elektrycznej, gdyż przetwarza w pojedynczej operacji energię chemiczną w elektryczną bez pośrednictwa ciepła i energii mechanicznej. Poza tym zwrócili dużą uwagę, iż proces ten przebiega bez hałasu i przy ubogiej emisji szkodliwych składników spalin.

Uczniowie klas IV i V w lutym 2018r. poznawali krajobraz Łącznej i sposoby ochrony przyrody oraz środowiska – najlepsi uczniowie pod opieką nauczycieli przyrody przygotowali grę dydaktyczną z wielkim testem ekologiczno – przyrodniczym o Łącznej i okolicy a także nakręcili film w scenerii leśnej w ramach Konkursu Województwa Świętokrzyskiego – Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach: „ Ekologia, my i region, w którym żyjemy” – XXVII edycja – temat konkursowy: „Oglądanie telewizji, gry na komputerze, wyprzedaże w supermarketach to popularne sposoby spędzania czasu, które negatywnie wpływają na rozwój młodego człowieka. Wskaż w jaki sposób zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego w oparciu o parki krajobrazowe lub Nadleśnictwo.”

Temat: Poznajemy podstawowe frakcje glebowe.
Uczniowie badali doświadczalnie próbkę gleby 200g z terenu wokół szkoły w Łącznej.
Określili zawartość procentową frakcji glebowych: #5 – 129g, #10 – 97g, #35 – 185g, 92,5%, #60 – 3g, 1,5%, #120 – 3g, 1,5%, #230 – 3g, 1,5%.
Wniosek: Udział procentowy frakcji glebowych ma wpływ na zastosowanie i wartość użytkową gleb.
Temat: Wpływ wapnowania gleby na strukturę gruzełkowatą gleby.
Uczniowie badali odczyn roztworu za pomocą roztworu wskaźnikowego oraz za pomocą pasków wskaźnikowych, przed i po dodaniu do gleby kwaśnej rozdrobnionej kredy.
Wniosek: Po wapnowaniu gleby pH=7 poprawia się struktura gleby, gruzełki gleby zamieniają się w kłaczki i próba się klaruje.
Temat: Badanie przepuszczalności, właściwości sorpcyjnych gleb oraz wpływu chlorku sodu na glebę.
Badano przepuszczalność próby glebowej i gleby piaszczystej. Czas przepływu wody w glebie piaszczystej wyniósł 59s50”, czas przepływu wody w próbce gleby użytkowej wyniósł 1min6s34”. Dodanie do gleby użytkowej piasku nie powoduje zmian w prędkości klarowania się gleby. Dodanie soli powoduje rozpadanie się cząstek gleby, powstaje zawiesina i próba klaruje się wolniej.
Wniosek: Sól zmniejsza przepuszczalność i zdolności sorpcyjne gleby – stosowanie soli zimą wykazuje działanie szkodliwe.
Prowadzono również obserwacje mikroskopowe i określano wpływ soli na organizmy glebowe. Poznawano zjawisko plazmolizy jako skutek posypywania solą jezdni zimą.

Temat: Otacza nas hałas.
Uczniowie klas V mierzyli poziom hałasu w szkole za pomocą urządzenia pomiarowego 5w1 (odczyt 110 dB na przerwach do 74 dB na lekcji)
Uzyskane wyniki interpretowali jako wpływające niekorzystnie na zdrowie społeczności szkoły.
Badali również promieniowanie UV za pomocą miernik promieniowania UV-AB z podświetlanym wyświetlaczem LCD do pomiarów ultrafioletu (UVA/UVB) w zakresie 290...370 nm.

Temat: Energia ze słońca.
Klasa VIA (13 uczniów) i VIB (17 uczniów) dokonali skupienia energii słonecznej przy użyciu zwierciadła kulistego wklęsłego. Model ten demonstruje skupianie promieni słonecznych i przekazywanie ich energii przewodnikiem miedzianym. Sprawdzali szybkość nagrzewania białej i czarnej kartki. Umieszczone piórko ptasie w ognisku zwierciadła pali się po około 1 godzinie przy wysokim nasłonecznieniu. Podłączyli silniczek ze śmigiełkiem i fotoogniwem skierowanym w stronę świecącej lampki – fotoogniwa zamieniły energię promieniowania słonecznego bezpośrednio w energię elektryczną.
Doświadczenia z zakresu energii słonecznej – jej pozyskiwania, przetwarzania, zachowywania oraz wykorzystywania, zaznajomiły uczniów z pojęciem fotoogniwa, czyli ogniwa fotowoltaicznego.

 

 Temat zajęć: Energia z wody, czyli co może turbina wodna?
Uczniowie ZSP w Łącznej poznali zasady działania i wykorzystania turbiny wodnej. Model turbiny wodnej podłączono do źródła wody, obserwowano jej pracę poprzez transparentną szybą z przodu. Turbina podłączona do małego generatora wytwarzała prąd, którego działanie można było zobaczyć poprzez świecącą żarówkę, obracające się koło barw i inne elementy obwodu.
Po wykonaniu doświadczenia z użyciem modelu turbiny wodnej uczniowie zapoznali się z rozmieszczeniem elektrowni wodnych w Polsce co pozwala realizować zasadę racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi zgodnie z ideą ekorozwoju.

 

Skala

 

Cele:

Doskonalenie umiejętności zamiany jednostek, przedstawiania czegoś w skali, obliczania skali mając odpowiednie dane. Ukazanie potrzeby stosowania skali w życiu.

Sprzęt:

Drogomierz, czyli przyrząd kołowy do pomiaru odległości. Na ruchomym, gumowanym kole pomiarowym przymocowana jest rączka o regulowanej wysokości. Koło podzielone jest na 100 cm, co jeden centymetr i opisane liczbami co 5 cm. Po jednej stronie koła umieszczona jest wskazówka, która wskazuje odmierzaną odległość, a po drugiej stronie koła umieszczony jest licznik, który w metrach (do 10.000 m) wskazuje odmierzoną odległość. Dodatkowo, koło kliknięciem informuje o pełnym obrocie koła (= 1 metr).

Opis ćwiczenia:

Narysuj plan sali lekcyjnej w skali. Do pomiaru długości sali użyj drogomierza.

Nasze pomiary:

Klasa IV b - sala 27

Nasze wymiary sali 10m /7 m

W skali 1: 100

10 m= 1000cm : 100 = 10 cm

7m = 700 cm : 100 = 7 cm

Sala nr 27 w skali 1: 100 ma wymiary 10cm/7cm

 

 

 

Klasa V b – sala 15

Nasze wymiary sali 10m /6 m

W skali 1: 200

10 m= 1000cm : 200 = 5cm

6m = 600 cm : 200 = 3 cm

Sala nr 15w skali 1: 200 ma wymiary 5cm/3cm

                                              

 

 

 

Naturalny sposób filtrowania wody w kolejnych warstwach gleby.

Model 1

Cel ćwiczenia:

Symulacja naturalnych procesów filtrowania wody jakie zachodzą w naturze, gdzie woda przesącza się przezkolejne warstwy gleby o różnej budowie i strukturze.

Sprzęt:

Model edukacyjny WODA – filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie – model 1

Zestaw zawiera rozkładany model w kształcie transparentnego wycinka warstw gleby składający się z 4 poziomów filtracyjnych osadzonych na pojemniku zbierającym przefiltrowaną wodę. Każdy z tych poziomów ma wyprofilowaną głębszą przestrzeń pośrodku (z otworami), do której wsypuje się zawarte w zestawie materiały filtrujące: aktywny węgiel, piasek, żwir.

Opis doświadczenia:

Złożony model w kształcie zbliżony jest do składanego prostopadłościanu zwężającego się ku górze z wymodelowaną na kształt powierzchni gleby górną powierzchnią.

Przez ten model przefiltrowaliśmy wodę uprzednio zanieczyszczoną ziemią, olejem, liśćmi.

Nasz wynik:

Uzyskaliśmy przefiltowaną wodę wolną od zanieczyszczeń.

 

 

Filtracja zanieczyszczonej wody. Model 2

Cel ćwiczenia:

Model służy do demonstracji i doświadczeń z zakresu filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody. Pozwala też zaprezentować procesy i etapy oczyszczania wody jakimi posługuje się człowiek, aby pić wodę wolną od zanieczyszczeń.

Sprzęt:

Zestaw edukacyjny WODA - filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie – model 2
Model wykonany jest z twardego, transparentnego tworzywa sztucznego i składa się z 3 par rozdzielnych pojemników (łącznie 6) w kształcie walca z otworami w dnie, nakładanych kolejno na siebie, do których wsypywane są zawarte w zestawie materiały filtrujące: aktywny węgiel w zakręcanym pojemniku, piasek, żwir. Całość osadza się na większym 2-częściowym pojemniku zbierającym oczyszczoną wodę.

Opis doświadczenia:

Z elementów z zestawu edukacyjnego zbudowaliśmy kolumnę filtracyjną oraz wsypaliśmy do pojemników materiały filtracyjne.

Przez ten model powoli przefiltrowaliśmy wodę uprzednio zanieczyszczoną ziemią, olejem.

Nasz wynik:

Uzyskaliśmy przefiltowaną wodę wolną od zanieczyszczeń.

Najbardziej rozpowszechnionym i wysoce skutecznym rozwiązaniem w filtrowaniu wody jest filtr z węgla aktywnego. Niestety nieskuteczny w przypadku skażenia fluorem, ołowiem czy drobnoustrojami.

 

Odczyty pogody

 

 

3

4

5

Zajęcia w terenowe w okolicy szkoły.
Wykorzystane pomoce:
- kompas
- gnomon
- lupa
- przyrząd do pomiaru 5w1
- lornetka
- aparat

1. Orientowanie mapy za pomocą kompasu oraz znaków topograficznych i obiektów terenowych.
2. Wyznaczanie za pomocą kompasu kieruneku północnego w terenie oraz pozostałych kierunków i zaznaczanbie ich na róży kierunków.
3. Szukanie obiektów znajdujących się na południe, północ, wschód i zachód od miejsca obserwacji.
4. Wyznaczanie kieruneku północnego za pomocą gnomonu.
5. Obserwacja drzewa
- jego korony (korony samotnie stojących drzew są przeważnie bardziej rozwinięte od strony
południowej)
- jego kory (kora samotnie rosnących drzew od strony północnej jest często grubsza, gdy cały
pień jest obrośnięty mchem, na północnej stronie jest go więcej).
6. Szukanie kamieni porośniętych mchem i icha pomocą lupy obserwacja (mech rośnie od północy, ponieważ najbardziej oświetlona w ciągu dnia jest południowa strona kamienia, a mech lubi cień).
7. Obserwacja przez lornetkę zamontowanych anten satelitarnych, w którym kierunku są zwrócone. ( zazwyczaj na południe)
8. Wyznaczanie temperatury oraz poziomu hałasu za pomocą przyrządu 5w1.
Temp. 20oC
Poziom hałasu w normie.
9. Zabawa w poszukiwaczy skarbów. Odszukiwanie skarbów ukrytych w różnych miejscach w pobliżu szkoły, w jak najkrótszym czasie według instrukcji porószania się np: idź 5 kroków na N następnie skręć na W, itp.

Zajęcia wykorzystujące zestaw demonstracyjno- doświadczalny " Energia słoneczna".

Jak od ilości chlorków w wodzie zależy jej jakość?
Chlor wolny (Cl2) w warunkach naturalnych nie występuje. Może przedostawać się do wód wraz ze ściekami, które poddano chlorowaniu chlorem lub jego związkami.
Dopuszczalne stężenia chlorków w wodzie do picia wynosi 250 mg/dm3 jeśli są pochodzenia naturalnego. Chlorki z zanieczyszczeń czynią wodę nieprzydatną do picia.
Sprzęt i odczynniki:
Zestaw do oznaczania chlorków.
Opis ćwiczenia:
Wodę z kranu miareczkowano mianowanym roztworem Hg(NO3) 2 wobec difenylokarbazonu jako wskaźnika, w środowisku o pH 2,3-2,8 do zmiany zabariwnia.
Miareczkowanie powtórzono 5 razy.
Otrzymane wyniki pomnożono przez 300 i otrzymano ilość chlorkóww mg/ l .
Nasze wyniki:
130 mg/l
120 mg/l
125 mg/l
120 mg/
130 mg/l
Średnia z wyników: 125 mg/l co mieści się w dopuszczalnym stężeniu chlorków co czyni tę wodę przydatną do picia.
Nadmierne stężenia chlorków w wodzie do picia powodują przyspieszenie tempa korozji w sieci wodociągowej, co może doprowadzić do zwiększenia zawartości metali w dostarczanej wodzie.

Badanie przeprowadzili uczniowie klasy IV b na zajęciach dodatkowych z przyrody.

Czy w każdej wodzie równie łatwo się pierze, czyli jak zbadać twardość wody?
Twardość wody to inaczej zawartość związków wapnia oraz magnezu. Jest określana przez konsumentów mianem popularnego "kamienia". Ów kamień to wytrącony podczas gotowania (czy podgrzewania wody) węglan wapnia i magnezu.
Cel ćwiczenia:
Ocena twardości wody wodociągowej, (próba pobrana z kranu znajdującego się w sali)
Sprzęt: Odczynniki:
- cylinder miarowy, - roztwór wersenianu dwusodowego EDTA-Na,
- pipety kalibrowane - bufor amoniakalny,
- nasycony roztwór czerni eriochromowej
Opis ćwiczenia:
Do dwóch cylindrów miarowych odmierzono 5mlwody wodociągowej, następnie dodano po 5 kropli buforu oraz czerni eriochromowej.Pierwszy roztwór potraktowano jako wzorzec koloru, natomiast drugi miareczkowano roztworem EDTA-Na do momentu zmiany zabarwienia z czerwonego na niebieskie. Z pipetyodczytano objętość zużytego roztworu wersenianu.
Miareczkowanie powtórzono 5 razy.
Otrzymane wyniki pomnożono przez 300 i otrzymano ilość mg/ CaCO3 .
Nasze wyniki:
156 mg
180 mg
147 mg
150mg
130 mg
150 mg
Średnia z wyników: 152,16 mg/ CaCO3 = woda miękka
Twardość wody ma duży wpływ na jakość nie tylko prania i tkanin, ale także na sprzęt AGD w domu.
W twardej wodzie większość składników detergentów do prania przyczepia się do minerałów zawartych w wodzie, zamiast czyścić ubrania. To oznacza, że żeby uzyskać satysfakcjonujące efekty prania, musisz zużyć więcej detergentu i podwyższyć temperaturę prania, co dla ubrań bywa zabójcze.
Aby trwale pozbyć się problemu twardej wody do prania, warto rozważyć zamontowanie zmiękczacza wody.

Badanie przeprowadzili uczniowie klasy IV b na zajęciach dodatkowych z przyrody.

 

                                                      Odczyty pogody

 

odczyty pogody

 

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

Mapa gminy

37

Halo Łączna

szop

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń