preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

Gospodarka odpadami
Znowelizowana w 2019 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada obowiązek na wszystkie gminy wprowadzenia wielu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
W Gminie Łączna przedstawia się to następująco:


Nowe stawki opłat obowiązujące od 1 lipca 2020:


Odpady zbierane w sposób selektywny z kompostownikiem:
13,00 zł/miesiąc od osoby (należy pomnożyć ilość osób zamieszkujących przez stawkę)


Odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika:
16,00 zł/miesiąc od osoby (należy pomnożyć ilość osób zamieszkujących przez stawkę)


Odpady zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane):
32,00 zł/miesiąc od osoby (należy pomnożyć ilość osób zamieszkujących przez stawkę)

Wpływ na ich wysokość miały przede wszystkim:
- bardzo duże podwyżki cen odbioru odpadów wprowadzone przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów w Końskich (ceny wzrosły w przypadku niektórych odpadów o ponad 100 procent – np. plastik o 170%);
- wzrost opłaty „marszałkowskiej” ponoszonej przez podmioty zbierające i przetwarzające odpady;
- wprowadzony przez ustawę o utrzymaniu porządku w gminach obowiązek rozliczania się
z przedsiębiorcą odbierającym śmieci za każdą tonę odpadu, a nie ryczałtowo jak do tej pory;
- od bieżącego roku odbiór odpadów „zmieszanych” musi odbywać się dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października (co znacząco zwiększa koszty transportu i pracownicze);
- zwiększająca się rok do roku ilość odbieranych od mieszkańców śmieci.


Gmina przeprowadziła nowy przetarg w wyniku którego wyłoniono firmę, która zaproponowała najniższe ceny odbioru odpadów. Do przetargu podano szacunkowe ilości odpadów odbieranych z terenu gminy.
Świadczeniem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łączna w latach 2020/21 zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORDER Tomasz Michta Jęgrzna 24 26-140 Łączna.
Link do wyników przetargu: https://www.uglaczna.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=39661


Nowy system gospodarowania odpadami kładzie duży nacisk na kontrolę i weryfikację zbierania odpadów w sposób selektywny – brak jest możliwości oddawania śmieci niesegregowanych. Należy się zatem spodziewać, że liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarują kompostowania odpadów biodegradowalnych wzrośnie, co analogicznie spowoduje wzrost ilości odbieranych odpadów tej frakcji i w konsekwencji podniesie miesięczne koszty wykonywania usługi do kwoty 16 zł od osoby. Jednocześnie obniżenie stawki podstawowej do wartości 13,00zł powinna zmobilizować mieszkańców do kompostowania odpadów.
Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość stawki za selektywną zbiórkę odpadów bez kompostownika. Mając na względzie powyższe zaproponowano, aby stawka ta wynosiła 32 zł od osoby.
Ponieważ system gospodarowania odpadami musi być systemem bilansującym się (gmina nie może dopłacać do systemu, ani nie może na nim zarabiać), zaproponowane wysokości stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z dużym prawdopodobieństwem pozwolą na samofinansowanie się systemu śmieciowego na terenie naszej gminy.
Należy również zaznaczyć, że ustalone stawki należą do najniższych w regionie. Zapewniamy, że system odbioru odpadów będzie na bieżąco monitorowany pod względem finansowym i może podlegać korekcie na koniec roku. Wszystko zatem zależy od mieszkańców i jakości segregacji oddawanych odpadów.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, na rachunek bankowy nr
68 8520 0007 2003 0029 4018 0019
lub w Kasie Urzędu Gminy, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:
1. za I kwartał – do 15 marca danego roku
2. za II kwartał – do 15 maja danego roku
3. za III kwartał – do 15 września danego roku
4. za IV kwartał – do 15 listopada danego roku

śmieci 1a

śmieci 2a

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

Mapa gminy

37

Halo Łączna

szop

wirtualny swiat

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń