preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

 

ap

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sp. z o. o.

zaprasza do udziału w projekcie w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy

Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy

Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

                                                                                     

                   „AKTYWNI W BIZNESIE - DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”

      

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 80 osób 56K i 24M, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – bezrobotni, poszukujących pracy, odchodzący z rolnictwa z terenu powiatu starachowickiego i skarżyskiego, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego przez pierwsze 8 miesięcy prowadzenia firmy.

 

WSPARCIE DLA BENEFICJENTÓW

W ramach projektu oferujemy wsparcie obejmujące:

  1. 1.OCENA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH ORAZ OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW
  • INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE mające na celu określenie predyspozycji kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej i zaprezentowanie pomysłu
  • WARSZTATY MOTYWACYJNE dla KOBIET "SUKCES W BIZNESIE"
  1. 2.DORADZTWO I SZKOLENIA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
  • SZKOLENIE MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” – 24 godziny dydaktyczne

MODUŁ I - Prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej (definicje, zasady podejmowania działalności, formy opodatkowania, ZUS, wypełnianie dokumentacji). MODUŁ II - Zasady przygotowywania biznesplanu (pojęcie i cel biznesplanu, plan finansowy).          

  • DORADZTWO INDYWIDUALNE – „Mój biznesplan” konsultacje z ekspertem, weryfikacje opracowanych biznesplanów, wprowadzanie korekt. Efektem działania będzie przygotowany w konsultacji z ekspertem biznesplan.
  1. 3.WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI maksymalnie 22.700,00 zł/firmę
  • WSPARCIE POMOSTOWE w postaci:

– pomocy FINANSOWEJ wypłacanej miesięcznie w wysokości 1.750,00 zł/firmę, przez okres 8 miesięcy.

- usługi SZKOLENIOWO-DORADCZEJ po 3 godz./firmę. Realizacja usługi ściśle związana ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej.

GRUPA DOCELOWA

Działania projektu kierujemy do osób fizycznych zamieszkujących teren powiatu starachowickiego i skarżyskiego, nieposiadających zatrudnienia, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia i zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiety

• osoby po 50 r. życia

• z niepełnosprawnościami

• długotrwale bezrobotne

• niskowykwalifikowane

- osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

PROCES REKRUTACJI

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurach projektu Akademii Przedsiębiorczości oraz na stronie internetowej www.ap.org.pl. Rekrutacja została zaplanowana na STYCZEŃ-LUTY 2017 r.

BLIŻSZE INFORMACJE DOSTĘPNE W BIURACH PROJEKTU:

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o.

Starachowice ul. Zgodna 2, tel. 41 275 00 58

Skarżysko-Kam. ul. Rzemieślnicza 5, tel. 41 251 55 60

Strona internetowa: www.ap.org.pl

 

 

 

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła