preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

9 sierpnia UE

3 sierpnia UE

ue

W dniu 9 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Łączna została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej”. Głównym celem projektu jest modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach w celu zwiększenia jej wydajności.
W ramach projektu nowa oczyszczalnia uzyska większą wydajność projektową zdolną do obsługi większej ilości ludności, a także rozwiązania technologiczne pozwalające służyć oczyszczalni przez kolejne lata. Dodatkowo projekt przyczyni się do:
1. Rozwiązania problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie aglomeracji Łączna
2. Ochrony wód powierzchniowych oraz podziemnych przed zanieczyszczeniami
3. Poprawa walorów estetycznych
4. Ochrona środowiska naturalnego przed degradacją
5. Modernizacji infrastruktury przyczyniającej się do wzrostu gospodarczego przy zachowaniu ochrony środowiska naturalnego
6. Wzrost atrakcyjności gruntów na terenie aglomeracji zachęcającej inwestorów
7. Wzrost technologiczny oczyszczalni pozwalającego na racjonalne zarządzanie zasobami

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Szacowana wartość ogółem: 9.435.703,85 zł
Wydatki kwalifikowalne: 6.601.287,17 zł
Dofinansowanie: 80% 5.281.029,74 zł
Wkład własny kwalifikowalny: 1.320.257,43 zł
Wkład własny całkowity: 4.154.674,11 zł

Umowa rozwiązana

Logotypy RPO 2014 2020

opublikowano 3 lipca 2019r.

W dniu 1 lipca 2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Łączna
została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej”. Głównym celem projektu
jest modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia jej wydajności.
Cel ma zostać osiągnięty poprzez przebudowę istniejących obiektów oczyszczalni, budowę nowych obiektów, likwidację obiektów przestarzałych, instalacje nowoczesnych systemów monitorowania.

Dodatkowo projekt przyczyni się do:

  1. Rozwiązania problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie aglomeracji Łączna.
  2. Ochrony wód powierzchniowych oraz podziemnych przed zanieczyszczeniami.
  3. Poprawa walorów estetycznych.
  4. Ochrona środowiska naturalnego przed degradacją.
  5. Modernizacja infrastruktury przyczyniającej się do wzrostu gospodarczego przy zachowaniu ochrony środowiska naturalnego.
  6. Wzrost atrakcyjności gruntów na terenie aglomeracji zachęcającej inwestorów.
  7. Wzrost technologiczny oczyszczalni pozwalający na racjonalne zarządzanie zasobami.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Osi 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

        Wartość inwestycji ogółem: 11 461 309,81 zł

Wydatki kwalifikowalne: 8 079 102,88 zł

Dofinansowanie 80%: 6 463 282,30 zł

Wkład własny: 4 998 027,51 zł

ue

W dniu 29 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Łączna została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu Gminy Łączna”. Projektem zostały objęte placówki oświatowe z terenu gminy dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna. Projekt polega na:
1. Budowie i modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej:
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Łącznej
- modernizacja zaplecza sanitarnego oraz pokrycia dachowego na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Łącznej,
- rozbudowa boiska przy Zespole Szkół w Goździe,
- budowa zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Łącznej (sala zewnętrzna).
2. Zakupie pomocy dydaktycznych/sprzętu/wyposażenia do Zespołu Szkół w Goździe oraz Zespołu Szkół w Kamionkach.
Głównym celem projektu jest: zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej na terenie gminy Łączna.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu szacowana jest na: 1 533 718,42zł z czego pozyskane dofinansowanie wynosi 1 150 288,81zł.

zawiadomienie

sylwia

sylwia1

sylwia2

ue 

W dniu 29 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Łączna została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łączna”, obejmującego budynek Zespołu Szkół w Goździe, Urzędu Gminy w Łącznej, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz budynek po byłej Szkole Podstawowej w Zagórzu.

Głównym celem projektu jest: poprawa jakości powietrza w Gminie Łączna poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków w Gminie Łączna. W rezultacie zostaną zmodernizowane cztery budynki użyteczności publicznej a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, cieplnej, końcowej oraz pierwotnej a także zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery. 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 186 525,53zł z czego dofinansowanie wynosi 797 437,67zł

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo