preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

ZARZĄDZENIE NR 4/2023
Wójta Gminy Łączna
z dnia 24 stycznia 2023r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań
Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2023 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r, poz. 1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIX/104/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021–2025 zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Oferty składane będą na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 2057).

§ 3.

1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa w § 1 zwanej dalej „Komisją” w składzie:

Przewodniczący: Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy Łączna.

Członkowie:
a) Marek Odelski – Prezes Zarządu OSP Łączna
b) Jolanta Żaczek – Prezes Zarządu KGW Łączna
c) Ewelina Majcher-Obara – specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

§ 4.

Komisja przeprowadza konkurs zgodnie z Regulaminem pracy komisji konkursowej stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4/2023
Wójta Gminy Łączna
z dnia 24 stycznia 2023r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Łączna


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r, poz. 1057 z późn.zm.), ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku.

I . RODZAJ ZADANIA:

Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Zlecenie organizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania – sukcesywnie, w ciągu całego roku.

I I . WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu środki przewidziane na realizację zadania w 2023r. – 60.000 zł.
Wysokość dotacji na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2022 wyniosła 50.000 zł. Umowa na wsparcie realizacji tego zadania podpisana została z Uczniowsko Ludowym Klubem Sportowym Łączna, na kwotę 50.000 zł.

I I I . ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Zadanie przewidziano do realizacji w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023r.
2. Zadania mają promować rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz wspierać działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.
3. Warunki realizacji zadania określi umowa zawarta po rozstrzygnięciu konkursu, której druk stanowi załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 2057).
4. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:
a) spełniać wymogi określone dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie upoważniające do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,
b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
c) wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy, doświadczonej kadry mającej niezbędne kwalifikacje i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na realizację zadania publicznego – kultura fizyczna i sport” w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna , w terminie do dnia 15 lutego 2023r. do godziny 10.00.
Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym term i nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 2057).

3. Oferty należy składać w formie pisemnej. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

V. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN WYBORU OFERTY

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 15 lutego 2023r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łączna. Podmioty składające ofertę niezwłocznie zostaną poinformowane o wynikach konkursu.

V I . INFORMACJE O TRYBIE I KRYTERIACH STOSOWANYCH PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT

1. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z całości działalności za rok 2022 – jeśli działalność nie była prowadzona stosowne oświadczenie,

c ) aktualny statut,

2. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, pod warunkiem, że:
a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Łączna,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
d) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
e) rozliczyły dotacje na realizację powyższych zadań za rok 2022,
f) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 2057).

3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Łączna. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej kwocie.

4. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

5. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
a) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji na zadania realizowane w latach poprzednich,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie
c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
d) zakres sfinansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy, wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy,
e) populacja uczestników, liczebność grupy i sposób doboru dzieci.

6. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia ( w określonym przez siebie terminie) dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi.
7. Warunki przyznania dotacji i zawarcia umowy:

a) oferta zostanie wytypowana przez komisję konkursową do dofinansowania;
b) środki przeznaczone na realizację zadań publicznych, objętych niniejszym konkursem, zostaną rozdysponowane po zatwierdzeniu wyników konkursu;
c) w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr teł. 41 2548 961 /Sekretarz Gminy/.


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4/2023
Wójta Gminy Łączna
z dnia 24 stycznia 2023r.
Regulamin pracy Komisji Konkursowej

§ 1.

1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, obraduje na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów.
2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
3. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osób.

§ 2

1. Komisja w pierwszej kolejności sprawdza, czy złożone oferty spełniają następujące wymogi formalne:
a) prowadzenie przez podmiot składający ofertę działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
b) kompletność i poprawność wypełnienia oferty;
c) zgodność ofert z zakresem ogłoszonego konkursu;
d) rozliczyły dotację na realizację zadań w 2022r.;
2. Oferty nie spełniające przynajmniej jednego z wymogów formalnych określonych w ust. 1 zostaną odrzucone.
3. Konkurs jest przeprowadzany gdy wpłynie co najmniej jedna oferta z zastrzeżeniem ust 2.

§ 3.

1. Członkowie Komisji przy ocenie poszczególnych ofert stosują następujące kryteria i skalę ocen:
a) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji na zadania realizowane w latach poprzednich – skala ocen 0–10 pkt.
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie – skala ocen 0–8 pkt
c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0–8 pkt
d) zakres sfinansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy, wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy – skala ocen 0–8 pkt
e) populacja uczestników, liczebność grupy i sposób dobom dzieci – skala ocen 0–10 pkt

2. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen, zawierający nazwę organizacji zgłaszającej ofertę, krótki opis oferty oraz wolne pola na wpisanie ocen cząstkowych, według kryteriów podanych w § 3 ust. 1 oraz na ocenę łączną. Każdy arkusz zostaje podpisany przez osobę dokonującą oceny.

3. Ocena łączna danej oferty, wystawiona przez członka Komisji jest sumą wystawionych ocen cząstkowych.

4. Ocena końcowa danej oferty jest średnią, obliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z ocen łącznych wystawianych przez osoby oceniające tę ofertę.

5. Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowych – od najwyższej do najniższej. Powyższa lista stanowi podstawę do przyznania dofinansowania. Dofinansowanie otrzymuje organizacja, której oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników.

6. W przypadku rezygnacji oferenta z przyznanej dotacji, niewykorzystane środki, bez odrębnego postępowania Komisji Konkursowej, zostają przyznane kolejnej ofercie z listy wyników.

7. Komisja podejmuje rozstrzygniecie o wyborze oferenta i przedstawia wyniki konkursu Wójtowi Gminy Łączna.

8. Wójt Gminy Łączna podejmuje rozstrzygnięcie o przyjęciu oferty do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji.

§ 4.

Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy obecni członkowie Komisji.

§ 5.

Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji niezwłocznie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna.

 

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo