preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

W dniu 1 września 2011 r. Gmina zawarła umowę ze Stowarzyszeniem Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance w celu wykonania uchwały Rady Gminy Łączna Nr VI/34/2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka”.

Wskazany podmiot na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty przejął z dniem 1 września 2011r. prowadzenie szkoły podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi - stał się osobą prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego prowadzącą w/w szkołę.
Przekazanie szkoły nastąpiło z jednoczesnym przekazaniem przez Gminę Łączna do bezpłatnego używania, na czas ich prowadzenia, środków majątkowych, będących w jej posiadaniu.
Umowa ze Stowarzyszeniem została zawarta na czas nieokreślony.
Aktualnie jest to szkoła o strukturze ośmioklasowej z oddziałem przedszkolnym, która pod względem liczby uczniów jest szkołą najmniejszą - do szkoły uczęszcza 27 uczniów, a 10 przedszkolaków realizuje roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne.

Rokrocznie głównym i podstawowym warunkiem udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz stosownie do postanowień uchwały Nr XV/70/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego - jest złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia do Wójta Gminy Łączna najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji.

Przedmiotowe wnioski o przyznanie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Zaleziance i Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Zaleziance Zarząd Stowarzyszenia złożył w dniu 18 października 2022 roku.

Z uwagi na powyższe Wójt Gminy w przygotowywanym i przekazanym Radzie Gminy Łączna - terminowo, tj. przed 15 listopada 2022r. - projekcie budżetu Gminy Łączna na 2023 rok nie zaplanował dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance.

Powyższe środki w projekcie budżetu rozdysponowano jako wkład własny do poszczególnych zadań inwestycyjnych:
- przebudowa drogi powiatowej w Zaleziance – 500.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej Podzagnańszcze – Zagórze - 200.000 zł
- przebudowa drogi gminnej w Podłaziu - 150.000 zł
- montaż pomp ciepła w Bibliotece, GOPS i OSP – 210.000 zł
oraz organizację lokalnego transportu zbiorowego linia Zalezianka – Kamionki – 145.000 zł

Od dnia przekazania szkoły do chwili obecnej Gmina Łączna przekazywała Stowarzyszeniu dotację przeznaczoną na realizację zadań oświatowych.
Wzrost nakładów na utrzymanie samorządowych jednostek oświatowych
miał zasadniczy wpływ na wzrost kwoty dotacji przekazywanej dotowanej szkole.
Już od 2020 roku, w kwocie przekazywanej dotacji różnica (proporcja) pomiędzy wysokością środków własnych a naliczaną przez MEN subwencją oświatową znacząco się powiększyła.

Rok budżetowy   subwencja     Środki własne   Roczna kwota dotacji dla Stowarzyszenia
2019                        220.990           337.635                       558.625
2020                        239.687           708.556                       948.243
2021                        248.089           668.831                       936.920
2022                        224.484           725.516                       950.000

Szacunkowo, dotacja w 2023 roku do Stowarzyszenia wynosiłaby już 1.200.000 zł.
W podanych kosztach dotacji ogółem znajdują się także nakłady na finansowanie jednooddziałowego Przedszkola „Mali Odkrywcy”.
Pomijając nawet w/w proporcje źródeł finansowania jasnym staje się, że dalsze przekazywanie dotacji w takiej wysokości może świadczyć o rozrzutności i niegospodarności gminy.
Postanowienia art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nakładają na gminę obowiązek dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Dla porównania nakłady w szkołach samorządowych przedstawiają się następująco:

Rok budżetowy                    SP Łączna                                     SP Gózd
                                    l. dzieci       nakłady                       l. dzieci         nakłady
2020                              215       3.554.614,75                    79         1 415 440,46
2021                              195       3.729.673,11                    76         1 646 081,07
2022                              177       4.100.431,00                    82         1 755 809,00

Po przejęciu przez Gminę szkoły nauczyciele zostają zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela, natomiast pracownicy niepedagogiczni kontynuują zatrudnienie na podstawie Kodeksu pracy, jako pracownicy samorządowi.

Korzyści dla nauczycieli ze zmiany formy zatrudnienia wynikają głównie z przepisów Karty Nauczyciela i dotyczą w szczególności:
1) obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (pensum),
2) wynagrodzenia wg zasad określonych w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,
3) nabycia uprawnień socjalnych oraz urlopu na zasadach w Karcie Nauczyciela.

 

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo