preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

ZARZĄDZENIE NR 22/2021

WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
z dnia 28 maja 2021r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łączna.

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020r. poz. 1320) Wójt Gminy Łączna zarządza, co następuje:

§ 1
Ustalam dzień 4 czerwca 2020 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Łączna, w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę 1 maja 2021 roku - obniżający wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

§ 2.
Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku Urzędu i poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łączna.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie nr 7/2021
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
z dnia 25 maja 2021 roku


w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z poźn. zm.), w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy ( Dz. U. 2016 r. poz. 1666 z poźn. zm.) Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej zarządza, co następuje:
§ 1
Ustalam dzień 04 czerwca 2021 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, w zamian za Święto Pracy przypadające w sobotę, tj. 1 maja 2021 roku - obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.
§ 2.
Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku i poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej ZGK oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2021
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021r.

Na podstawie z art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1979 r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dzień: 4 czerwca 2021r (piątek) – jako dzień wolny od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej – za święto przypadające w sobotę tj. w dniu: 01.05.2021r.

§ 2.

2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łącznej oraz do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku GOPS w Łącznej oraz
zamieszczenie na stronie internetowej: opslaczna.pl

§ 3.

Wykonanie zarządzenia sprawuję osobiście.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

Mapa gminy

37

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła