Dnia 23.09.2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicielek Klubu Seniora w Łącznej z Wójtem Gminy Łączna p. Romualdem Kowalińskim i pracownikiem Urzędu Gminy. Podczas spotkania omawiano zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Łączna” – działanie 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Pracownik Urzędu Gminy przedstawił propozycje Komisji Oceny Projektów o kosztach uznanych za niekwalifikowalne oraz pozycjach wniosku, które mogą być jeszcze negocjowane. Istotne znaczenie ma również przynależność do grupy docelowej, do której zaliczają się osoby zależne (niesamodzielne) zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujące gminę Łączna w wieku senioralnym. Panie przedstawiły swoje potrzeby, głównie w zakresie pokrycia kosztów pakietu badań dla seniorów dla wszystkich członków tj. około 60 osób oraz dofinansowania transportu na wyjazdy organizowane przez członków Klubu Seniora. Po dyskusji podjęto decyzję o rezygnacji z udziału w negocjacjach i realizacji projektu w ramach działania 9.2.1.