img28           img7      herb Łączna


Trwa przebudowa drogi gminnej nr 1516017 od KM 0+178 do KM 0+614 w miejscowości Czerwona Górka . Prace rozpoczęły się na początku października, obecnie położona została już pierwsza warstwa asfaltu.
Projektowana inwestycja obejmuje :
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej
- utwardzanie poboczy kruszywem kamiennym
- przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji wraz z wymianą popękanych rur, umocnienie dna rowów elementami prefabrykowanymi
-regulację pionową studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz zasów wodociągowych.
Inwestycje realizuje Zakład Budowlano-Drogowy DUKT, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny.
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1516017 w miejscowości Czerwona Górka” mająca na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej poprzez polepszenie stanu infrastruktury drogowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.