Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, rozstrzygnął konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ponad 84 miliony złotych trafi do ośmiu świętokrzyskich gmin. Pieniądze przeznaczone zostaną na inwestycje związane z gospodarką wodno – ściekową, przede wszystkim z budową wodociągów i kanalizacji oraz rozbudową i modernizacją istniejących w tych gminach oczyszczalni ścieków.


Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs samorządy mogły zgłaszać projekty związane z budową lub rozbudową sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych, oczyszczalni ścieków i systemów zaopatrzenia w wodę, a także projekty związane z budową indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Na konkurs w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” wpłynęło w sumie 12 projektów. Zarząd Województwa przekaże 84 mln 250 tysięcy złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego.


Projekt Gminy Łączna obejmuje : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej w Kamionkach” i będzie polegała na rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni.

Wartość projektu ogółem: 9.435.703,85zł. z czego:
Wydatki kwalifikowalne: 6.601.287,17zł.
Dofinansowanie: 5.281.029,74zł
Wkład własny kwalifikowalny: 1.320.257,43zł
Wkład własny: 4.154.674,11zł.

Rozbudowana oczyszczalnia ścieków:
- nie pogorszy jakości powietrza,
- nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska,
- nie będzie żadną uciążliwością dla mieszkańców,
- nie będzie stanowić zagrożenia,
- nie będzie naruszać ustaleń i zakazów określonych i obowiązujących na terenach form ochrony przyrody.