PROW        herb Łączna       Bez tytułu

 

Obecnie trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1516004 w miejscowości Klonów” na długości 1576,03 m . Zadanie realizowane na podstawie umowy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego o przyznaniu pomocy nr 00039-65151-UM1300203/16 z dnia 31 maja 2016 r.
Inwestycje realizuje BUDROMOST – STARACHOWICE sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock.
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1516004 w miejscowości Klonów” ma na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej poprzez polepszenie stanu infrastruktury drogowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020