Wójt Gminy Łączna zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR 266 GBAM 2.5/16/8.

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Łączna z siedzibą w Czerwonej Górce 1B. 26-140 Łączna
Tel. 41 2548 960
e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Przedmiot sprzedaży:
Marka i typ samochodu – STAR 266 GBAM 2.5/16/8
Rok produkcji – 1988
Stan licznika- 22 459 km
Paliwo – ON
Numer VIN - 7419832
Dane uzupełniające:
Samochód sprawny.
Posiada ważny przegląd techniczny (do 31.08.2022) oraz ważne ubezpieczenie komunikacyjne (do 03.05.2022)

3. Cena wywoławcza pojazdu:
30 000,00 zł (słownie : trzydzieści tysięcy zł)

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód:
Samochód można oglądać w garażu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Łączna 115. do dnia 29 października 2021 r. Termin oględzin należy ustalić telefonicznie pod nr 506 231 413 druh Naczelnik – Michał Piwowar.

5. Warunki przystąpienia do przetargu:
Sprzedający nie wymaga złożenia wadium.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco: Gmina Łączna, Czerwona Górka 1B. 26-140 Łączna oraz opisanej: „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 266” oraz „Nie otwierać przed godziną 11.15 dnia 02.11.2021 r.”. Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem siedziby Oferenta.
Oferty należy składać w terminie do dnia 2 listopada 2021 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna Czerwona Górka 1B. 26-140 Łączna.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 listopada 2021 r. o godz. 11.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łączna.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego oferenta i zaoferowanie ceny równej sumie ceny wywoławczej.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert zawierających najwyższą cenę, Oferenci, którzy je złożyli, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może być niższa od zaoferowanej kwoty pierwotnej.
Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.

7. Informacje dodatkowe:
1. Uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy Łączna w godzinach pracy Urzędu, nr. tel. 41 2548 961 e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży wg załączonego wzoru – zał. Nr 2.
3. Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łączna w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie: 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001 w terminie 7 dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej . Wpłacone środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w terminie.
4. W przypadku niewpłacenia ofertowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
6. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.
7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Załączniki do ogłoszenia:

Wzór oferty i umowy