Logotypy RPO 2014 2020 oczyszcz

W czwartek 29.09.2021 r. Gmina Łączna podpisała umowę z firmą Control Process Silesia Sp. z o.o. na Rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej w Kamionkach w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”.
Umowa została zawarta pomiędzy:

Gminą Łączna
reprezentowaną przez:
Wójta Romualda Kowalińskiego
przy kontrasygnacie
Skarbnik Gminy Alicji Miernik

a

firmą Control Process Silesia Sp. z o.o.
Katowice
reprezentowaną przez:
Arkadiusza Wilczyńskiego – Prezesa Zarządu

Zadanie jest realizowane na podstawie Umowy z Województwem Świętokrzyskim o dofinansowanie Projektu numer RPSW.04.03.00-26-0008/18 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej” Operacja współfinansowana w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość umowy: 8 888 000,00 zł.
Dofinansowanie: 5.781.000,00 zł.

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni była konieczna ze względu na niską wydajność oraz zły stan techniczny urządzeń ciągu technologicznego. Projekt przyniesie zyski całej społeczności, pozwoli na wprowadzenie nowych rozwiązań i technologii oraz rozbudowę kanalizacji w naszej gminie. W ramach inwestycji przewiduje się zwiększenie przepustowości średniodobowej oczyszczalni z obecnych 270m3/d  do  840m3 /d. Dostęp do tego typu infrastruktury warunkuje wyższy poziom i jakość działania oraz podniesie na stałe standard życia naszych mieszkańców. Inwestycja przyczyni się do poprawy wizerunku gminy jako rozwojowej i przyjaznej środowisku.