log                     log2

Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej podpisała w dniu 04.09.2020 r. umowę dotacji nr 4325/20 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnejw Łącznej”. Kwota dotacji przeznaczona na dofinansowanie to 6 100,00 zł, w tym:
środki WFOŚiGW w Kielcach – 2 590,06 zł
• środki NFOŚiGW w Warszawie – 3 509,94 zł.
W ramach zadania zakupiono kompletny aparat powietrzny nadciśnieniowy, posiadający certyfikat dopuszczenia CNBOP w Józefowie.
Całkowita wartość projektu wyniosła 6 350,00 zł, kwotę 250,00 zł sfinansowano ze środków własnych.

1

2

3

4