Gmina Łączna otrzymała dotację w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.
W dniu 29.08.2019 podpisana została umowa nr OWŚ/OSP/21/2019 na realizację projektu pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”.
Całkowita wartość zadania wynosi 12 164,44 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł.

W ramach projektu zakupiono:
- aparat powietrzny z maską oraz butlą kompozytową,
- sygnalizator bezruchu,
- 5 węży tłocznych, 2 łomy ratownicze,
- 4 drabiny nasadkowe,
- 6 tłumic gumowych ze stylem teleskopowym.
Sprzęt jaki został zakupiony z projektu będzie na bieżąco wykorzystywany w nowym, ratowniczo – gaśniczym wozie strażackim marki IVECO.