LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA " WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY"

Zapraszamy do konsultacji oraz zgłaszania uwag do aktualizacji LSR na lata 2016 - 2022

LGD info

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2016 - 2022

http://wokollysejgory.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=87&dzialy=87&akcja=artykul&artykul=2573