ROLNIKU!

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy rolniczej zgłoś niezwłocznie ten fakt do najbliższej placówki KRUS.

Późne zgłoszenie wypadku może skutkować wydaniem decyzji odmawiającej prawa do jednorazowego
odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej.

Telefon kontaktowy KRUS OR Kielce (41) 348 19 00