W dniu 19 października 2016r. w Urzędzie Gminy w Łącznej z inicjatywy Wójta Gminy odbyło się spotkanie z nauczycielami przyrody i matematyki ze szkół w Łącznej i Goździe. Uczestnikami spotkania byli : p. Katarzyna Kałuzińska, p. Rafał Smulczyński, p. Maria Zdeb, p. Anna Kopytek, p. Marzena Piasta, p. Iwona Świszczorowska oraz dyrektorzy szkół.
Spotkanie poświęcone było propozycjom zadań do wniosków: z Działania 7.4 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej i Szkoleniowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
W trakcie spotkania omówiono zagadnienia „Podwyższenia jakości i efektywności edukacji przez wykorzystanie różnych technik i form przekazu”.
Wniosek w ramach projektu będzie podlegał ocenie punktowej. Dla uzyskania jak najwyższej liczby punktów będzie plan działalności, przedstawiony we wniosku o dofinansowanie. Punkty przyznawane są jeżeli dzięki realizacji projektu wnioskodawca zapewni odbiorcom, w tym przypadku uczniom:
- zajęcia dydaktyczne z zastosowaniem innowacyjnych pomocy dydaktycznych,
- zajęcia w plenerze gwarantujące kontakt z przyrodą,
- wykorzystanie nowych technologii i urządzeń informatycznych,
- indywidualną pracę z uczniami o szczególnych potrzebach oraz uzdolnieniach,
- inne atrakcyjne formy działania.
Spotkanie poprowadził p. Rafał Graczkowski, przedstawiciel firmy Graczkowski Dotacje, która opracowuje kompleksowy plan rozwoju szkół dla Gminy Łączna.