Obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów.

Od 1 stycznia 2017 r. usuwanie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie wymaga uzyskania zezwolenia.
Obydwa warunki (własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej i określony cel usunięcia) muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej. Właściciele prywatnych posesji mogą na tej podstawie wyciąć rosnące na nich krzewy i drzewa, bez konieczności uzyskania zezwolenia, wydawanego przez wójta gminy.
W przypadku osób fizycznych, które nie są właścicielami gruntu (np. użytkowników wieczystych, dzierżawców, najemców), jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób prawnych, obowiązkowi uzyskania zezwolenia nie podlega:
usuwanie krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
usuwanie drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego, a w przypadku pozostałych gatunków drzew- 50 cm.
W pozostałych przypadkach - wymagających uzyskania zezwolenia- z wnioskiem o jego wydanie może wystąpić wyłącznie posiadacz nieruchomości - czyli gruntu, na którym one rosną. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, na którym rosną drzewa lub krzewy planowane do usunięcia, do wniosku dołącza zgodę właściciela tego gruntu.
Od 1 stycznia br. zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest także wymagane
w przypadku usuwania drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. W tej sytuacji spełnienie warunków, jakimi są: brak użytkowania rolniczego gruntu, na którym rośnie drzewo/krzew i określonego celu usunięcia (przywrócenie do użytkowania rolniczego), wystarcza do usunięcia drzewa i krzewu- bez zezwolenia.
Należy podkreślić, że nowelizacja ustawy nie zwalnia z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej - tutaj nadal obowiązują dotychczasowe zasady. Tereny pokryte roślinnością są nierzadko miejscem występowania różnych gatunków ptaków (w tym przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000), dlatego przy planowaniu wycinki zieleni szczególną uwagę należy zwrócić na terminy jej prowadzenia. Zgodnie z art. 52 ustawy
o ochronie przyrody okres lęgowy ptaków w Polsce trwa od 1 marca do 15 października.
W tym terminie usuwanie wszelkiej roślinności powinno być prowadzone z dużą rozwagą, po uprzednim przeprowadzeniu dokładnej kontroli zieleni przez specjalistę ornitologa lub osobę legitymującą się wykształceniem lub odpowiednim doświadczeniem do pełnienia nadzoru przyrodniczego, w celu wykluczenia zasiedlenia jej przez chronione gatunki ptaków.
Uzyskania zezwolenia nie wymaga jedynie usuwanie w terminie od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa lub względów sanitarnych. Poza wymienionymi przypadkami, przed usunięciem drzewa stanowiącego siedlisko chronionych ptaków, w dalszym ciągu każdorazowo należy uzyskać zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym, stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ww. ustawy o ochronie przyrody).
Poniżej zamieszczono link do strony Ministerstwa Środowiska, gdzie w obszernym artykule omówione zostały najważniejsze zmiany ustawy o ochronie przyrody.

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/usuwanie-drzew-i-krzewow-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/