STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI

Obszar Gór Świętokrzyskich został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ obowiązującej na mocy Uchwały Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. W jego granicach znajdują się gminy o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych form turystyki, związanych z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi oraz kulturowymi. Stąd też gminy określone w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ rozpoczęły współpracę w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Góry Świętokrzyskie (OSI GŚ). W związku z powyższym w dniu 23 kwietnia 2021 r. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich uchwałą nr XII/44/2021 określił zasady współpracy gmin wchodzących w skład OSI GŚ dotyczące Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Góry Świętokrzyskie.

Strategia Rozwoju OSI GŚ będzie dokumentem określającym długofalowy rozwój tego obszaru oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

W związku z powyższym trwa proces opracowania diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami obszaru oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju OSI Góry Świętokrzyskie.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym OSI GŚ i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ  https://www.interankiety.pl/f/KaPJk4Vp

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 12.12.2021 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w biurze Związku Gmin Gór Świętokrzyskich przy ul. Partyzantów 17 w Bielinach, pok. nr 6 w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00.
Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania ponadlokalnych potrzeb, barier rozwojowych i priorytetów.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych można kontaktować się na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pana/Pani opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju OSI Góry Świętokrzyskie, co jest niezbędne do przygotowania Strategii Rozwoju OSI Góry Świętokrzyskie.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych (adres IP komputera) innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania Strategii Rozwoju OSI GŚ. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Udział w przedmiotowej ankiecie jest dobrowolny.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również w formie profilowania.