ZARZĄDZENIE NR 10/2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
z dnia 02.12.2021r
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łącznej

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021r., poz. 1372 z późn.zm.), w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020r. poz. 1320 z późn.zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej zarządza, co następuje:
§ 1

Ustalam dzień 24 grudnia 2021 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej, w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę 25 grudnia 2021 roku – obniżający wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.
§ 2.

Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku GOPS w Łącznej i poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej GOPS w Łącznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3.

Wykonanie zarządzenia sprawuję osobiście.
§ 4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.