Logotypy RPO 2014 2020 d

Dnia 28.09.2021 r. Gmina Łączna podpisała umowę na zakup średniego wozu strażackiego. Zadanie jest realizowane na podstawie Umowy z Województwem Świętokrzyskim o dofinansowanie Projektu numer RPSW.04.01.00-26-0009/16 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”. Operacja współfinansowana w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Umowa zawarta była pomiędzy:

Gminą Łaczna
reprezentowaną przez
Wójt Gminy Łączna Romualda Kowalińskiego
przy kontrasygnacie
Skarbnik Gminy Alicji Miernik

a

MOTO – TRUCK Sp. z o.o.
Ul. Ściegiennego Kielce
reprezentowanym przez
Wiceprezesa Zarządu Jakuba Chmiela

Wartość zakupionego samochodu 797.040,00 zł
Wartość dofinansowania z RPO WŚ 597.780,00zł

Mamy nadzieję, że zakupiony samochód będzie długo służył naszym strażakom.