INFORMACJA
o zamieszczeniu projektu zmiany Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Nr 10 Występa - Gminy Łączna oraz Prognozy oddziaływania na środowisko w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE
O ŚRODOWISKU

Łączna, dnia 09.09.2021 r.

INFORMACJA
Wójta Gminy Łączna
z dnia 09.09.2021 r.

Na podstawie art. 3 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021.247 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE:

1) Projektu zmiany Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Nr 10 Występa - Gminy Łączna,
2) Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Nr 10 Występa - Gminy Łączna.

Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJACYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy Łączna pod adresem: https://www.uglaczna.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=40330

Klauzula informacyjna dostępna jest pod adresem:
https://www.uglaczna.bip.doc.pl/index.php?wiad=132757