Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2021:
Opłatę należy dokonać zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA ŚMIECI NIE WYMAGA ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI!


Odpady zbierane w sposób selektywny z kompostownikiem:
20,00 zł/miesiąc od osoby (należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących przez stawkę)

Odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika:
23,00 zł/miesiąc od osoby (należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących przez stawkę)

Odpady zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane):
69,00 zł/miesiąc od osoby (należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących przez stawkę)

 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Łączna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Łącznej, przesyłką pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


 W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.