Wójt Gminy Łączna informuje, że w miesiącu styczniu 2021 r. odbędzie się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych.

                                                   n

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości straci uprawnienia do ponoszenia niższej opłaty, czyli zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane).
Podkreślić należy, że prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę.
Większa ilość odpadów zmieszanych ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników/worków na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu, bioodpadów zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.