preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

I. RODZAJ ZADANIA:
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez
organizację zajęć, treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Zlecenie organizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania – sukcesywnie, w ciągu całego roku.
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu środki przewidziane na realizację zadania w 2017r. - 35.000 zł.
Wysokość dotacji na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2016 wyniosła 35.000 zł. Umowa na wsparcie realizacji tego zadania podpisana została z Uczniowsko Ludowym Klubem Sportowym Łączna, na kwotę 35.000 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Zadanie przewidziano do realizacji w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017r.
2. Zadania mają promować rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz wspierać działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.
3. Warunki realizacji zadania określi umowa zawarta po rozstrzygnięciu konkursu, której druk stanowi załącznik Nr 3 do Rozporządzenia MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r, poz. 1300).
4. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:
a) spełniać wymogi określone dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie upoważniające do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,
b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
c) wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy, doświadczonej kadry mającej niezbędne kwalifikacje i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.
IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem "Oferta na realizację zadania publicznego – kultura fizyczna i sport" w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna , pokój nr 1 w terminie do dnia 10 lutego 2017r. do godziny 12.00.
Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1, 1a, 1b do Rozporządzenia MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r, poz. 1300).
3. Oferty należy składać w formie pisemnej. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.
V. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN WYBORU OFERTY
Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 10 lutego 2017r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łączna. Podmioty składające ofertę niezwłocznie zostaną poinformowane o wynikach konkursu.
VI. INFORMACJE O TRYBIE I KRYTERIACH STOSOWANYCH PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT
1. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności, ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ),
b ) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z całości działalności za rok 2016 – jeśli działalność nie była prowadzona stosowne oświadczenie,
c ) aktualny statut,
2. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, pod warunkiem, że:
a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Łączna,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
d) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
e) rozliczyły dotacje na realizację powyższych zadań za rok 2016,
f) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1, 1a, 1b do Rozporządzenia MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r, poz. 1300).
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Łączna. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej kwocie.
4. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.
5.Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
a) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji na zadania realizowane w latach poprzednich,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
d) zakres sfinansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy, wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy,
e) populacja uczestników, liczebność grupy i sposób doboru dzieci.
6. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia ( w określonym przez siebie terminie ) dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi.
7. Warunki przyznania dotacji i zawarcia umowy:
a) oferta zostanie wytypowana przez komisję konkursową do dofinansowania;
b) środki przeznaczone na realizację zadań publicznych, objętych niniejszym konkursem, zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególnych oferentów po zatwierdzeniu wyników konkursu;
c) w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 2548 961 /Sekretarz Gminy/.

Mapa gminy

bip

tvs logo bottom

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń